U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) / Volledige lijst van de uitvoeringbesluiten inzake planning, stedenbouw en onroerend erfgoed

Volledige lijst van de uitvoeringbesluiten inzake planning, stedenbouw en onroerend erfgoed

Algemene opmerkingen: De besluiten zijn opgelijst op basis van de inhoudsopgave van het BWRO. De besluiten met individuele draagkracht zijn niet opgenomen in de lijst.

TITEL I . ALGEMENE BEPALINGEN.

HOOFDSTUK I. – Doelstellingen. Art. 1 – 4

HOOFDSTUK II. – Machtiging. Art. 5

HOOFDSTUK III. – Openbaar onderzoek. Art. 6

Art. 6


HOOFDSTUK IV. Adviescommissies.

Art. 7

Art. 9

Art. 10

Art. 11

HOOFDSTUK V. – Stedenbouwkundig college. Art 12

29 JUNI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het stedebouwkundig College.

HOOFDSTUK VI. – De termijnen. Art. 12/1

 

TITEL II. - PLANNING

HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen. Art. 13-15

Art. 14

Art. 15

18 MEI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de opmaak of wijziging van hun gemeentelijk ontwikkelingsplan

HOOFDSTUK II. – Gewestelijk ontwikkelingsplan. Art. 16-22

Sectie I.- Algemeen

Art. 18, § 6

16 DECEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toepassing van artikelen 18, § 6 en 25, § 6, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijk Ordening

Afdeling II.- Inhoud

Afdeling III.- Algemeen

Art. 18

Afdeling IV.-

Afdeling V.-

Afdeling VI.-

HOOFDSTUK III. – Gewestelijk bestemmingsplan. Art. 23- 30

Afdeling I.-Algemeen

Afdeling II.-

Afdeling III.-

Afdeling IV.-

Afdeling V.-

Afdeling VI.-

HOOFDSTUK IV. – Gemeentelijk ontwikkelingsplan. Art 31- 39

Art. 14 en 15

Afdeling I.- Algemeen

Afdeling II.- Inhoud

Art. 32

Afdeling III.-

Art. 35 §1 en 2

Afdeling IV.-

Afdeling V.-

Afdeling VI.-

HOOFDSTUK V. – Bijzonder bestemmingsplan. Art. 40 – 68

Art. 14

Afdeling I.-Algemeen

Afdeling II.-Inhoud

Afdeling III.-

Art. 44

Art. 46

Afdeling IV.-

Afdeling V.-

Afdeling VI.-

Afdeling VII. -

AfdelingVIII. -

HOOFDSTUK VI. – Onteigening en vergoeding Art 69 – 82

Afdeling I.-

Afdeling II.-

Afdeling III.-

Afdeling IV.-

Afdeling V.-

HOOFDSTUK VII. – ...  Art 83– 86

TITEL III. – STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN. Art. 87 – 97TITEL IV. – VERGUNNINGEN EN ATTEST.

 

HOOFDSTUK I. – Stedenbouwkundige vergunning. Art 98-102

Afdeling I.-Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Art. 98-99

Art 98 §1-5°

12 DECEMBER 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik.

Art 98 §2

Het besluit genaamd « van geringe omvang »:13 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect

 

Afdeling II. – Stedenbouwkundige lasten.

Art. 100

Afdeling III. – Verval en verlening.

Art. 101

Afdeling IV. – Vergunning van beperkte duur.

Art. 102

Afdeling V. – Wijziging van de stedenbouwkundige vergunning.

Art. 102/1

 

HOODSTUK II. – Verkavelingsvergunning

Afdeling I.- Actes soumis à permis de lotir (art. 103-104)

Afdeling II.- Effets du permis de lotir (art. 105-111)

Afdeling III.- Charges d'urbanisme (art. 112)

Afdeling IV.- Péremption (art. 113-117)

Afdeling V - Modification du permis de lotir (art. 118-123)

 

HOOFDSTUK III. – Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen.

Afdeling I.- Introdution de la demande (art. 124-126/1)

Art. 124§1

Art. 125 en 126

 

 

Afdeling II. – Voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten. Art. 127

​​Art. 132§3

29 JANUARI 1998. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor de effectenstudies.

 • Onderafdeling II. – Aanvragen die onderworpen worden aan een effectenverslag. Art. 142-148

Afdeling III. – Speciale regelen van openbaarmaking. Art. 149-152

Afdeling IV. – Beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Art. 153-159

Afdeling V. – Schorsing en vernietiging van de vergunning. Art. 160-163

​Art. 161

6 JULI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot bepaling van de vorm der beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen inzake stedebouwkundige vergunningen en van de vorm van de schorsing van deze beslissingen door de gemachtigde ambtenaar.

Art. 162

Afdeling VI. – Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar. Art. 164, 164/1

Afdeling VII. Art. 165-168

Afdeling VIII. - Beroep bij de regering. Art. 169-173, 173/1, 174

 

Afdeling IX. – Vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar. Art. 175-177, 177/1, 178-188

Art. 175

Art. 176

 

Afdeling X. – Gezamenlijke bepalingen voor de beslissingen. Art. 189-194, 194/1, 194/2, 195

Afdeling XI. – Bijzondere bepalingen voor de verkavelingsvergunning. Art. 196-197

 

HOOFDSTUK IIIbis. – Speciale regelen voor de indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen betreffende schoolgebouwen

28 JUNI 2013 - Omzendbrief gemeenschappelijk voor stedenbouwkundige en milieugebonden materies met betrekking tot "schoolvoorzieningen" die onder de gewestelijke bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen in het kader van de afgifte van de stedenbouwkundige attesten/vergunningen en/of de gewestelijke bevoegdheid van de Leefmilieu BIM-ambtenaren, afgevaardigd om milieuattesten/ -vergunningen af te geven.

HOOFDSTUK IV. – Stedenbouwkundig attest. Art. 198 - 205

Section Ier - Notion (art. 198)

Section II - Procédure de délivrance (art. 199-202)

 

Art. 199

Art. 200

Art. 201

Art. 202

 

TITEL V. – BESCHERMING VAN HET ONROEREND ERFGOED.

 

HOOFDSTUK I. – Algemeen. Art. 206

HOOFDSTUK II. – De inventaris en het register van het onroerend erfgoed. Art. 207-209

HOOFDSTUK III. – De bewaarlijst. Art. 210-221

HOOFDSTUK IV. – De bescherming. Art. 222-230

HOOFDSTUK V. - Beheer, werken en toelagen. Art. 240-241

Art. 241

HOOFDSTUK VI. - Onteigening. Art. 242

HOOFSTUK VIbis – Beheersplan voor erfgoed. Art. 242/1 tot 242/14

HOOFDSTUK VII. - Opgravingen, peilingen en archeologische vondsten.

HOOFDSTUK VIII. - Bijzondere bepaling. Art. 250
 

TITEL VI. - NIET-UITGEBATE BEDRIJFSRUIMTEN.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 251-252

HOOFDSTUK II. - De inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten. Art. 253

HOOFDSTUK III. - Rehabilitatie en herbestemming. Art. 254-256

HOOFDSTUK IV. - Onteigening. Art. 257

   


  TITEL VII. - HET VOORKOOPRECHT. Art. 258 – 274

   

  HOOFDSTUK I. - Algemeen. Art. 258 - 259

  HOOFDSTUK II. - De aan het voorkooprecht onderhevige perimeter. Art. 260 -261

  HOOFDSTUK III. - De houders van het voorkooprecht. Art. 262

  HOOFDSTUK IV. - De uitoefening van het voorkooprecht.

  • Afdeling I.- De aan het voorkooprecht onderworpen vastgoedoperaties. Art. 263 - 264
  • Afdeling II. - De onderhandse overdracht. Art. 265 - 268
  • Afdeling III. - De openbare verkoop. Art. 269
  • Afdeling IV. - De onteigening. Art. 270 -272

  HOOFDSTUK V. - Formaliteiten en vordering tot nietigverklaring. Art. 273 - 274

   

  TITEL VIII. - INLICHTINGEN EN INFORMATIE.

  HOOFDSTUK I. - Stedenbouwkundige inlichtingen. Art. 275-276

  Art. 276

  HOOFDSTUK II. - Mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw. Art. 277-279

  Art. 278

  HOOFDSTUK III. - De publiciteit voor de verkoop en de verhuring. Art. 280-281

   

  TITEL IX. - FISCALE MAATREGELEN. Art. 282-299
   

  TITEL X. - MISDRIJVEN EN STRAFBEPALINGEN.

  HOOFDSTUK I. - Misdrijven.

  HOOFDSTUK II. - Strafbepalingen. Art. 306-310

  HOOFDSTUK III. - Overschrijving. Art. 311-312

  HOOFDSTUK IV. - Dading. Art. 313

  HOOFDSTUK V. -  Administratieve boetes.Art. 313bis, 313ter, 313quater, 313quinquies, 313sexies, 313septies, 313octies

   •  


  TITEL XI. - SLOTBEPALINGEN.


  TITRE XII. - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 1er août 2003 au 8 janvier 2004.
   

  TITRE XIII. - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 9 janvier 2004 au 15 juin 2009.
   

  BIJLAGEN.

  Document acties