U bent hier: Home / Nieuws / Beschrijving van de procedure voor projecten die ter advies worden voorgelegd aan de Bouwmeester in overeenstemming met het regeringsbesluit van 9 juli 2019.

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de procedure voor projecten die ter advies worden voorgelegd aan de Bouwmeester in overeenstemming met het regeringsbesluit van 9 juli 2019.

04-03-2020

Welke projecten moeten aan de Bouwmeester worden voorgelegd?
Projecten die betrekking hebben op een vloeroppervlakte van meer dan 5.000 m² moeten ter advies worden voorgelegd aan de Bouwmeester alvorens een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

 

Wanneer moet het advies van de Bouwmeester worden gevraagd?
Het advies van de Bouwmeester moet gevraagd worden vóór het indienen van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning bij de overheid die de SV toekent.

 

Bv. Als het advies van de Bouwmeester op maandag 2 september 2019 via elektronische weg wordt aangevraagd. (artikel 8 van de ordonnantie van 13 februari 2014, ordonnantie betreffende communicatie via elektronische weg). De verzenddatum van de e-mail met het verzoek om advies geldt als de ontvangstdatum van het verzoek om advies. De Bouwmeester heeft dan tot 31 oktober 2019 om zijn advies te bezorgen. Ten vroegste vanaf de ontvangst van het advies van de Bouwmeester of uiterlijk vanaf 1 november 2019, kan de aanvrager zijn aanvraag met het advies van de Bouwmeester indienen, als hij dat heeft ontvangen, of met een bewijs van zijn verzoek om advies, als de Bouwmeester zijn advies niet binnen deze termijn heeft verzonden.

  

Waar en hoe moet het verzoek om advies bij de Bouwmeester worden ingediend?
De aanvrager geeft een dossiernaam en zijn e-mail op in https://share.urban.brussels. Zo wordt er een digitale ruimte voor de aanvrager aangemaakt.

De aanvrager uploadt zijn bestanden die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de Bouwmeester.

 

Wat is de samenstelling van het dossier dat aan de Bouwmeester wordt bezorgd?
Het verzoek om advies moet vergezeld zijn van:

  • het formulier van de vergunningsaanvraag
  • de verklarende nota
  • de relevante foto's
  • alle plannen van het project

Deze documenten moeten geen afgewerkte en exhaustieve versie van het aanvraagdossier voor de SV zijn, maar moeten de Bouwmeester wel in staat stellen de architecturale kwaliteiten van het project te beoordelen.

 

Waarom het advies van de bouwmeester vragen?
De Bouwmeester verstrekt een advies over de architecturale kwaliteit van het project.

 

Vinden er vergaderingen plaats tussen de Bouwmeester en de aanvrager?
De Bouwmeester kan de aanvrager binnen de 15 dagen na het verzoek om advies via e-mail uitnodigen.

De aanvrager en de Bouwmeester kunnen in samenspraak beslissen om later eens of meermaals te vergaderen, binnen de termijn waarover de Bouwmeester beschikt om een advies te verstrekken.

 

Wie is aanwezig tijdens de vergaderingen?
De aanvrager mag zich laten vergezellen door zijn raadslui.

De overheden die de vergunningen afleveren mogen aan de door de Bouwmeester georganiseerde vergadering deelnemen.

 

Welke gevolgen worden gegeven aan de voorstellen van de Bouwmeester?
De aanvrager kan de suggesties van de Bouwmeester volgen. In dat geval kunnen de wijzigingen binnen zestig dagen na ontvangst van het verzoek om advies aan de Bouwmeester worden voorgelegd.

De aanvrager kan de voorstellen van de Bouwmeester ook niet volgen.

 

Binnen welke termijn verstrekt de Bouwmeester een advies?
De Bouwmeester beschikt over zestig dagen om een advies te verstrekken, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek om advies. 

 

Wat is het gevolg van de raadpleging van de Bouwmeester op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning?
Als er binnen de zestig dagen na ontvangst van het verzoek om advies geen advies is van de Bouwmeester, kan de vergunningsaanvraag worden ingediend zonder het advies van de Bouwmeester, maar de aanvraag moet het bewijs bevatten van het verzoek om advies aan de Bouwmeester.

Als de Bouwmeester een advies verstrekt, dan moet dit aan de aanvraag totvan SV worden toegevoegd.

Het project dat wordt ingediend bij de overheid die de stedenbouwkundige vergunning aflevert, kan, na verkrijging van het advies van de Bouwmeester al dan niet veranderd zijn sinds het verzoek om advies ingediend bij de Bouwmeester.

 

Opmerking:
Buiten de gevallen bedoeld door het besluit, kan de aanvrager op eigen initiatief het advies van de Bouwmeester vragen, vóór de indiening van zijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: