Het Gewest

Uitzonderlijk worden de vergunningen door het gewest afgegeven (door de gemachtigde ambtenaar in eerste aanleg en/of door de regering in beroep). Maar het gewest treedt ook op in een aantal andere gevallen.

1. Een van de hoofdactoren is de gemachtigde ambtenaar (GA). Hij wordt aangeduid door de regering en handelt onafhankelijk. De gemachtigde ambtenaar wordt in de uitvoering van zijn opdrachten ondersteund door de Directie Stedenbouw.

De bevoegdheden van de gemachtigde ambtenaar:

Voor de gemeentelijke vergunningen:

 • als de vergunningsaanvraag niet door een BBP of een verkavelingsvergunning wordt geregeld, en als het advies van de overlegcommissie niet in de plaats komt van het advies van de GA, brengt hij een eensluidend advies uit aan de gemeente;
 • hij kent eventueel afwijkingen toe van de BBP's, de verkavelingsvergunningen of de stedenbouwkundige verordeningen (NB: de afwijkingen kunnen in bepaalde gevallen ook door de overlegcommissie worden toegekend);
 • hij controleert het regelmatige karakter van de behandeling van vergunningen die de gemeente afgeeft, en schorst ze desgevallend (toezichthoudende bevoegdheid over de gemeenten);

 

Voor de gewestelijke vergunningen:

 • hij behandelt een reeks 'bijzondere' vergunningsaanvragen en reikt deze vergunningen uit (7 gevallen):
    1. de aanvragen door een publiekrechtelijk persoon die voorkomen op een bij regeringsbesluit bepaalde lijst;
    2. de aanvragen voor werken van algemeen nut die voorkomen op een bij regeringsbesluit bepaalde lijst;
    3. de aanvragen voor een 'ontwerp van gewestelijk belang' die voorkomen op een bij regeringsbesluit bepaalde lijst en gelegen zijn in een door de regering vastgelegde perimeter;
    4. de aanvragen met betrekking tot een goed dat tot het beschermde erfgoed behoort (cfr. de "unieke vergunningen");
    5. de aanvragen met betrekking tot een niet-uitgebate bedrijfsruimte;
    6. de aanvragen met betrekking tot een ontwerp dat zich over meerdere gemeenten uitstrekt, als het voorkomt in een bijzondere perimeter die door de regering werd bepaald;
    7. de aanvragen tot vergunning die vooraf aan een effectenevaluatie (effectenstudie of effectenrapport) worden onderworpen.


   2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is de bestuurlijke beroepsinstantie tegen de vergunningen. Ze doet een uitspraak na raadpleging voor advies van het Stedenbouwkundig College.

   Opmerking

   Brussels huisvesting (https://huisvesting.brussels/nl?set_language=nl) behandelt de aanvragen tot toelage voor aankoop en renovatie van woningen.
   De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie gaat na of de te huur gestelde woningen aan de Huisvestingscode beantwoorden.

   Document acties