U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Evaluatie van de milieueffecten

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Evaluatie van de milieueffecten

Bepaalde vergunningsaanvragen moeten worden onderworpen aan een beoordeling van de milieueffecten: hetzij een effectenstudie, hetzij een effectenrapport.

De bijlagen A (milieueffectenstudies) en B (milieueffectenrapporten) van het BWRO bepalen de criteria op basis waarvan de ontwerpen aan een effectenstudie of -verslag 'om stedenbouwkundige reden' worden onderworpen.

Naar aanleiding van de BWRO-wijziging die op 1 september 2013 van kracht ging, behoren de vergunningsaanvragen die aan een voorafgaandelijke effectenevaluatie onderworpen zijn (effectenstudie of effectenrapport), tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar (Gewest), en niet langer tot die van de gemeenten.

Raadpleeg de lijst van de erkende bureaus voor de uitvoering van effectenstudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De aanvraagprocedure voor de erkenning als gelast met de effectenstudie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1. Milieueffectenstudies (MES)

De effectenstudies gaan over ontwerpen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op het milieu. Zij worden daarom zeer grondig uitgevoerd door gespecialiseerde studiebureaus. (Lijst van de erkende studiebureaus op het vlak van effectenstudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Zij worden met name verantwoord door het stedenbouwkundige criterium van de overschrijding van de grens van 20 000 m² kantooroppervlakte, door het criterium van de creatie van meer dan 400 parkingplaatsen en door infrastructuurontwerpen.

Sinds de invoering van de milieueffectenbeoordeling in 1993, werden meer dan 300 effectenstudies uitgevoerd.

 

Belangrijke veranderingen sinds hervorming van het BWRO 2018 :

 • De rubrieken van de bijlage A van BWRO zijn geweijzigd en zijn van toepassing sinds 20/04/2019. Bijlage A 
 • De inhoud van de voorbereidende nota, vereist door het besluit over de dossiersamenstelling, en haar draagwijdte zijn gewijzigd: zij omvat voortaan het typemodel van een geschikt bestek waarnaar elke studie zich dient te schikken.
 • De voorstelling van de effectenstudie zal afhangen van het typemodel van bestek.
 • Het eerste openbaar onderzoek dat aanvankelijk over het bestek ging, wordt geschrapt om de procedure te verkorten.
 • Binnen de 15 dagen na de indiening van de vergunningsaanvraag komt het begeleidingscomité samen en vervolledigt het de specifieke aspecten van het bestek (geografisch gebied, alternatieven, termijn en keuze van de opdrachthouder, evenals alle andere informatie die het zou nodig achten).
 • De termijn om de studie uit te voeren bedraagt zes maanden, uitgezonderd in de volgende gevallen:
 • Uitzonderlijke omstandigheden kunnen leiden tot de verlenging van de studieduur (projecten van grote omvang, projecten waarvoor technische handelingen nodig zijn in een specifieke periode, zoals een overzicht van de fauna en de flora in een specifieke periode)
 • De noodzaak van een overheidsopdracht betekent eveneens een verlenging van de duur van de effectenstudie.

2. Milieueffectenrapporten (MER)

De effectenrapporten hebben betrekking op de projecten die slechts een kleinere milieu-impact hebben dan die welke een effectenstudie vereisen. Hun uitvoering is dus eenvoudiger.

De aanvrager van de vergunning zorgt voor het MER en voegt het bij zijn aanvraagdossier.

Het realisatiecriterium van ondergrondse parkings vormt het hoofdmotief van de effectenrapporten. Het wordt vaak met andere motiveringen gecombineerd (plaatsing van voorzieningen, bouw van kantoren, inrichting in een beplante eigendom, …).
Het aantal effectenverslagen is sinds 2005 stabiel gebleven (ongeveer 180 MER-analyses per jaar).

De Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) heeft een vademecum voor de opstelling van een effectenrapport opgesteld zodat de auteur van een MER zich de pertinente vragen over het ontwerp stelt.

Belangrijke veranderingen sinds hervorming van het BWRO 2018 :

 

 • De rubrieken van de bijlage B van BWRO zijn geweijzigd en zijn van toepassing sinds 20/04/2019. Bijlage B
 • Het ontvangstbewijs van volledig dossier wordt voortaan een uniek attest voor dossier en effectenrapport. Dit dient binnen een theoretische termijn van 45 dagen afgegeven te worden.
 • Een bevoegd expert is voortaan vereist voor de redactie van een effectenrapport.
 • In het effectenrapport moeten de contactgegevens vermeld worden van de auteur van het effectenrapport, evenals de competenties en de ervaring op basis waarvan hij met deze redactie belast wordt.
 • De noodzakelijke vaardigheden voor de redactie van een effectenrapport kunnen in uw team aanwezig zijn of van andere bedrijven komen die u gecontacteerd hebt voor de redactie van het hele rapport of van een deel ervan.

 

Vade-mecum voor het opstellen van een effectenverslag

Uw aanvraag tot vergunning, stedenbouwkundig attest of verkavelingsvergunning wordt aan een effectenrapport onderworpen op grond van artikel 142 van het BWRO. U vindt wat uitleg bij de opmaak van dit document in het 'Vademecum voor het opstellen van een effectenverslag'.

 

06-12-2011 10:25
Vademecum voor de opmaak van een effectenrapport bij de wijziging/aanieg van vervoersinfrastructuren

Uw aanvraag tot vergunning, stedenbouwkundig attest of verkavelingsvergunning wordt aan een effectenrapport onderworpen op grond van artikel 142 van het BWRO. U vindt wat uitleg bij de opmaak van dit document in het 'Vademecum voor het opstellen van een effectenverslag'.

 

 

06-12-2011 10:25

 

3.  Uw project is een GEMENGD PROJECT

dat zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning van klasse 1A of 1B vereist? Raadpleeg de rubriek 'gemengde vergunningen' via volgende link Gemengde project

 

4. Opmerking:

Er bestaat ook een ander type milieueffectenbeoordeling: de 'milieueffectenrapporten (MER's)', vereist voor de opmaak van bepaalde plannen (bv. BBP's).

Document acties