U bent hier: Home / Wie doet wat / De vergunningverlenende overheden / De gemeente

De gemeente

In principe is de gemeente bevoegd voor de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen. Het gewest is hier slechts in een beperkt aantal gevallen bevoegd voor. Die gevallen worden bepaald in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. In elke fase van je project zal je je dus meestal tot de gemeente wenden. Haar rol reikt verder dan de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen, zij begeleidt je ook in de verschillende fases van je aanvraag.

De organen die bevoegd zijn op het vlak van stedenbouw:

  • de gemeenteraad past de algemene regels toe: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, de bijzondere bestemmingsplannen en de politiereglementen;
  • het college van burgemeester en schepenen kent de bij de gemeente aangevraagde stedenbouwkundige vergunningen toe (of weigert ze). Het college van burgemeester en schepenen organiseert ook de speciale regelen van openbaarmaking;
  • het gemeentebestuur ontvangt de aanvraagdossiers van stedenbouwkundige vergunningen en van stedenbouwkundige attesten via de dienst Stedenbouw, gaat de volledigheid van die dossiers na en analyseert ze voor het college. De dienst Stedenbouw ontvangt de aanvragers en maakt hen wegwijs in de verschillende stappen.

Tip

Op de dienst Stedenbouw kan de burger de stedenbouwkundige regelgeving raadplegen die op zijn ontwerp van toepassing is.
Hij kan er ook de ontwerpen inkijken waarover een openbaar onderzoek loopt.

Document acties