Unieke vergunning

Wat wordt verstaan onder een 'unieke' vergunning?

In het Brusselse stedenbouwkundige jargon verwijst een "unieke" vergunning naar de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning voor gevrijwaard erfgoed, m.a.w. naar de vergunningen voor een beschermd goed, een goed dat op de bewaarlijst werd ingeschreven of waarvan de procedure voor de bescherming of de inschrijving op de bewaarlijst op dat moment loopt.

De vergunning wordt "uniek" genoemd omdat ze een stedenbouwkundig en een erfgoedaspect omvat (waarvoor voor de goedkeuring van het BWRO twee aparte vergunningen nodig waren).

Verwar deze "Brusselse unieke vergunning" dus niet met de "unieke vergunning" van het Waals gewest. In het Waalse wetboek voor ruimtelijke ontwikkeling (Code de développement territorial, CoDT) verwijst de term "unieke vergunning" naar het enige document dat zowel de stedenbouwkundige vergunning als de milieuvergunning omvat die door de twee bevoegde autoriteiten voor hetzelfde project werden afgegeven.

Specifieke kenmerken van de procedure

Alle vergunningsaanvragen die betrekking hebben op een goed dat minstens gedeeltelijk is gevrijwaard (of waarvoor minstens een gedeeltelijke vrijwaringsprocedure loopt) vallen onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar voor het erfgoed (art. 123/2, § 1, 3°, van het BWRO). Dat is een ambtenaar van de dienst Cultureel Erfgoed van urban.brussels die gespecialiseerd is in het behoud van onroerend erfgoed (art. 5 van het BWRO).

Het advies van de KCML is verplicht en is eensluidend voor de gevrijwaarde delen van het goed (of delen die het voorwerp uitmaken van een vrijwaringsprocedure).

Document acties