U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Wanneer wordt een aanvraag automatisch bij de gemachtigde ambtenaar aanhangig gemaakt?

De termijn waarover de gemeente beschikt om over de vergunningsaanvraag een uitspraak te doen, is sinds 1 september een verplichte termijn.   Deze termijn betreft de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen of attesten, ingediend vanaf 1 september 2019.

De overheid dient dus binnen deze termijn een uitspraak over de aanvraag te doen, op straffe van het verlies van haar beslissingsmacht. Concreet betekent dit dat de overheid, als zij de in het BWRO bepaalde termijn niet respecteert om haar beslissing te betekenen, over de aanvraag geen uitspraak meer mag doen.

Wanneer het college van burgemeester en schepenen zich niet binnen de in het BWRO bepaalde termijn uitspreekt over de aanvraag tot vergunning of attest, wordt het dossier automatisch bij de gemachtigde ambtenaar aanhangig gemaakt en wordt deze belast met een uitspraak over de aanvraag in de plaats van het college.

Opmerking: de aanhangigmaking bij de GA is geen beroep. Het is een mechanisme dat eventueel een oplossing kan bieden als de gemeente niet in actie komt. 

Binnen welke termijn moet de gemachtigde ambtenaar een uitspraak doen?

De gemachtigde ambtenaar moet een uitspraak doen binnen de 45 dagen na de datum van de aanhangigmaking (art. 178/2, § 1 van het BWRO). Deze termijn kan verlengd worden (art. 178/2, § 2 van het BWRO):

  • + 30 dagen indien SRO's 
    • + 10 dagen als de SRO's plaatsvinden tijdens de Paas- of de Kerstvakantie;
    • + 45 dagen als de speciale regelen van openbaarmaking plaatsvinden tijdens de zomervakantie;
  • + 30 dagen als de GA het advies van besturen of instanties vraagt.
  •  

Wat gebeurt er als de termijn overschreden wordt?

Het gaat om een dwingende termijn. Het uitblijven van beslissing of de laattijdige beslissing betekenen dus een weigering van de vergunning (art. 178/2, § 1, tweede lid, van het BWRO).

Bij de Brusselse regering kan een beroep ingesteld worden tegen deze zogenaamde stilzwijgende weigering.

Beslissing van de gemachtigde ambtenaar:

De gemachtigde ambtenaar kan de vergunning toekennen, voorwaarden eraan koppelen om een goede plaatselijke aanleg te waarborgen, of de vergunning weigeren.

Hij kan ook afwijkingen toestaan (art. 178/2, § 3, en 188 van het BWRO).

Document acties