U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO is de wettelijke basis van alle regels die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening.

BWRO

Een beetje geschiedenis

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg van bij zijn oprichting de bevoegdheid voor stedenbouw en ruimtelijke ordening (artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en artikel 6, §1, I, 1°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980). Het gewest kreeg al gauw zijn eigen wetgeving: de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, de opvolger van de oude wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw [sic].

De ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw werd op haar beurt vervangen door het BWRO dat werd goedgekeurd door een regeringsbesluit van 9 april 2004 en geratificeerd door een ordonnantie van 13 mei 2004 (beide verschenen op 26 mei 2004 in het Belgisch Staatsblad). Het BWRO trad op 5 juni 2004 in werking en werd sindsdien talrijke keren gewijzigd.

 

 

Het BWRO online

De zogenaamd “gecoördineerde” versie van het BWRO (dit is de tekst die thans van toepassing is, waarin alle aanpassingen die sinds de goedkeuring werden doorgevoerd werden opgenomen) is online ter beschikking. 

Als gevolg van de hervorming die op 30 november 2017 werd goedgekeurd en waardoor het BWRO grondig werd aangepast, heeft urban.brussels eveneens een gecoördineerde versie van het BWRO opgesteld (ook voor de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen werd dit gedaan). Daarin worden de wijzigingen die ter gelegenheid van die hervorming werden doorgevoerd in kleur aangegeven.

Het BWRO bepaalt en regelt de grote mechanismen qua ruimtelijke ordening op het Brusselse grondgebied:

Twee beslissingsniveaus

Waarschijnlijk is de bevoegdheidsverdeling tussen het gemeentelijk en het gewestelijk niveau het meest fundamentele principe dat in het BWRO is verwerkt:

 • De gemeente is bevoegd voor het volgende:
  • de goedkeuring van een strategisch plan met betrekking tot haar volledige grondgebied: het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP);
  • de goedkeuring van de bestemmingsplannen met betrekking tot het deel van het gemeentelijke grondgebied dat zij bepaalt: de bijzondere bestemmingsplannen (BBP);
  • de goedkeuring van de stedenbouwkundige verordeningen die betrekking hebben op het volledige gemeentelijke grondgebied, en die ofwel ingaan op een specifieke thematiek die niet op gewestelijk niveau is geregeld (in dat geval gaat het om de SGemSV, de specifieke gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) ofwel de bijzondere principes bepalen voor een deel van het gemeentelijke grondgebied (in dat geval gaat het om de ZGemSV, de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen);
  • de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en attesten, behalve in de gevallen waarin het BWRO deze bevoegdheid aan de gewestelijke gemachtigde ambtenaar toevertrouwt.
 • Het gewest is bevoegd voor het volgende:
  • de goedkeuring van een strategisch plan met betrekking tot zijn volledige grondgebied: het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP);
  • de goedkeuring van een bestemmingsplan dat betrekking heeft tot zijn volledige grondgebied: het gewestelijk bestemmingsplan (GBP);
  • de goedkeuring van hybride plannen, dit zijn plannen van strategisch belang, maar waarvan bepaalde principes een bindende waarde kunnen hebben: de richtplannen van aanleg (RPA);
  • de goedkeuring van een stedenbouwkundige verordening die betrekking heeft op het volledige gewestelijke grondgebied (het gaat om een GSV, gewestelijke stedenbouwkundige verordening) en stedenbouwkundige verordeningen die betrekking hebben op wijken die worden beschouwd als zijnde van gewestelijk belang (het gaat om GGSV, gezoneerde gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen);
  • de goedkeuring van de gemeentelijke beslissingen tot aanneming, wijziging of opheffing van gemeentelijke plannen of verordeningen;
  • de afgifte van verkavelingvergunningen en -attesten en, in de gevallen opgesomd door het BWRO, de stedenbouwkundige vergunningen en attesten.
 
 

Document acties