U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

Het dossier van de vergunningsaanvraag kan in de loop van de behandeling van het dossier worden gewijzigd, zowel op initiatief van de vergunningsaanvrager zelf als de overheid die bevoegd is om de vergunning af te geven.

De principes die gelden voor de wijziging van de vergunningsaanvraag door de aanvrager zijn terug te vinden in de volgende artikels van het BWRO:

 • Aanvragen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen: artikel 126/1;
 • Aanvragen die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen: artikel 177/1;
 • Aanvragen die oorspronkelijk onder de bevoegdheid van de gemeente vielen, maar waarmee de gemachtigde ambtenaar wordt belast als gevolg van de ontstentenis van beslissing van de gemeente: artikel 178/2, § 3, 1°;
 • Aanvragen die onder de bevoegdheid van de regering vallen: artikel 188/4.


De principes die gelden voor de wijziging van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid (het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar of de regering) worden vermeld in artikel 191 van het BWRO.

De principes die in elk van deze gevallen van toepassing zijn, zijn bijna identiek:

 • Wanneer de oorspronkelijk ingediende aanvraag moet worden onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of advies van de overlegcommissie), kan de aanvrager zijn aanvraag niet wijzigingen tussen de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier en het einde van de speciale regelen van openbaarmaking of het einde van de termijn voor de uitvoering van de speciale regelen van openbaarmaking.
 • De aanvrager moet de bevoegde overheid via een aangetekend schrijven verwittigen dat hij zijn vergunningsaanvraag wenst te wijzigen. Als de overheid een wijziging van de aanvraag oplegt, dan moet zij dat schriftelijk doen, maar een aangetekend schrijven is niet verplicht.
 • De termijn waarin de bevoegde overheid een uitspraak dient te doen over de vergunningsaanvraag wordt opgeschort vanaf de datum van de verzending van de aangetekende brief waarin het voornemen tot wijziging van de aanvraag wordt aangekondigd of van de brief waarin de aanvrager wordt verzocht zijn aanvraag te wijzigen;
 • De aanvrager beschikt over maximaal 6 maanden om de gewijzigde documenten in te dienen. Als hij die termijn niet naleeft, dan vervalt de aanvraag automatisch.
 • De overheid die de gewijzigde documenten in ontvangst neemt, beschikt over 30 dagen vanaf de datum van de ontvangst om het dossier volledig of onvolledig te verklaren.
 • Als het gewijzigde dossier onvolledig wordt verklaard, laat de overheid weten welke documenten en/of inlichtingen ontbreken. Als de aanvrager binnen 6 maanden na de datum van verzending van het ontvangstbewijs van onvolledig dossier geen van de ontbrekende documenten/inlichtingen heeft verstrekt, vervalt de aanvraag automatisch.
 • Wanneer het gewijzigde dossier volledig wordt verklaard en de overheid vaststelt dat aan de drie onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de wijzigingen houden geen wijziging van het voorwerp van de aanvraag in;
 • ze zijn bijkomstig in het licht van het project;
 • ze zijn bedoeld als antwoord op de bezwaren die het oorspronkelijke project opriep of om de afwijkingen die in het oorspronkelijke project werden gevraagd te schrappen

Dan kan de vergunning worden afgegeven, zonder dat het gewijzigde project aan nieuwe onderzoeksmaatregelen wordt onderworpen. In dat geval begint de beslissingstermijn, die was opgeschort, opnieuw te lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van volledig (gewijzigd) dossier.

Er is echter een belangrijk verschil tussen het beslissingsniveau van de regering (enkel voor beroepen) en andere beslissingsniveaus (waar eerst een uitspraak wordt gedaan over de vergunningsaanvraag). Dat verschil wordt duidelijk wanneer niet is voldaan aan minstens een van de drie bovenstaande voorwaarden. Door het gewijzigde dossier volledig te verklaren en vast te stellen dat niet is vervuld aan deze drie voorwaarden samen:

 • Geeft de gemeente of de gemachtigde ambtenaar (naargelang het geval) aan welke onderzoekshandelingen moeten worden herdaan (speciale regelen van openbaarmaking, advies DBDMH, advies KCML …). Dan begint een nieuwe volledige beslissingstermijn te lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van volledig (gewijzigd) dossier.
 • Is de regering verplicht om de vergunning te weigeren. Dat is te verklaren door het feit dat de drie voornoemde voorwaarden niet samen zijn vervuld, wat leidt tot de conclusie dat het gewijzigde project te veel verschilt van het project waarover de gemeente of de gemachtigde ambtenaar een uitspraak heeft gedaan voor het beroep bij de regering. Om te vermijden dat de bevoegdheid van de overheden wordt omzeild, is het nodig dat zij het gewijzigde project kunnen onderzoeken. Dat betekent dat een nieuwe vergunningsaanvraag moet worden ingediend.
   

OPGELET!

De indiening van gewijzigde documenten is onherroepelijk. Zodra ze zijn ingediend, zal de overheid de vergunningsaanvraag analyseren in het licht van de nieuw ingediende documenten. Het is niet mogelijk om van de wijzigingen af te zien en te vragen om uiteindelijk de oorspronkelijke aanvraag in aanmerking te nemen.

Document acties