U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

De aanvraag wijzigen tijdens de procedure

De vergunningsaanvraag kan in de loop van het onderzoek worden gewijzigd mits wijzigingsplannen worden voorgelegd.
De wijziging van de oorspronkelijke plannen kan op twee manieren gebeuren:

 • Op vraag van de vergunningverlenende overheid;
 • op initiatief van de aanvrager.

De modaliteiten en termijnen die in elk van deze gevallen gelden, liggen vast in het BWRO. Ook de procedure varieert in functie van de aard en de omvang van de wijzigingen aan de oorspronkelijke aanvraag (bv. de vraag of ook de nieuwe plannen aan de speciale regelen van openbaarmaking moeten worden onderworpen).

Gedetailleerde toelichting bij de verschillende procedures

 

1/ Plannen gewijzigd op initiatief van de overheid (art. 191, BWRO)

2 procedures zijn mogelijk:

Ofwel betreft het kleine wijzigingen, die volgende voorwaarden naleven:

 • de wijzigingen beïnvloeden niet het voorwerp van de aanvraag,
 • ze zijn van bijkomstig belang en willen een antwoord bieden op de opmerkingen op het oorspronkelijke ontwerp,
 • ze streven naar het schrappen van de afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp t.o.v. de plannen en verordeningen.


De vergunning kan worden afgegeven zodra de plannen worden afgegeven, zonder dat het gewijzigde project opnieuw moet worden onderworpen aan onderzoekshandelingen.
De termijn voor de toekenning van de vergunning wordt geschorst, tussen de betekening van de aanvraag tot wijziging door de overheid en de kennisgeving van de gewijzigde plannen door de aanvrager.

Ofwel betreft het wezenlijke wijzigingen (niet-naleving van de voorwaarden):

Geen verplichting om een nieuwe aanvraag in te dienen, maar de gewijzigde plannen dienen opnieuw te worden onderzocht.
De termijn voor de betekening van de eindbeslissing begint te lopen vanaf de ontvangst van de wijzigingen van de aanvraag.

 

2/ Plannen gewijzigd op initiatief van de aanvrager (art. 126/1, 164/1, 173/1, 177/1 BWRO)

De aanvrager kan voorafgaand aan de beslissing van de overheid en op zijn eigen initiatief (= om het even wanneer) wijzigingsplannen of, desgevallend, een aanvulling bij het effectenrapport indienen.

2 procedures zijn mogelijk:

Ofwel betreft het kleine wijzigingen, die volgende voorwaarden naleven:

 • de wijzigingen beïnvloeden niet het voorwerp van de aanvraag,
 • ze zijn van bijkomstig belang en willen een antwoord bieden op de opmerkingen op het oorspronkelijke ontwerp,
 • ze streven naar het schrappen van de afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp t.o.v. de plannen en verordeningen.


De vergunning kan worden afgegeven zonder dat het gewijzigde project opnieuw moet worden onderworpen aan onderzoekshandelingen.
Geen opschorting van de behandelingstermijn voorzien in dit geval (in tegenstelling tot het geval waar de overheid op grond van artikel 191 van het BWRO de planwijziging vraagt). BWRO, art. 227).

Ofwel betreft het wezenlijke wijzigingen (niet-naleving van de voorwaarden):

 • Voor de aanvragen ingediend bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar in eerste aanleg, dient de gewijzigde aanvraag opnieuw de onderzoekshandelingen te doorlopen.
  De termijn voor de betekening van de eindbeslissing begint te lopen vanaf de ontvangst van de wijzigingen van de aanvraag.
 • Voor de aanvragen in aanhangigmaking of in beroep mag de aanvraag niet wezenlijk worden gewijzigd: de wijzigingen moeten zeer beperkt blijven.

 

Opmerking

Dat de indiening van wijzigingsplannen is onherroepelijk en leidt tot de van rechtswege vervanging van de oorspronkelijke plannen.

Document acties