U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Afgifte of weigering van de vergunning

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Afgifte of weigering van de vergunning

 

De vergunningverlenende overheid (het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar, naargelang van de situatie) kan de vergunning zonder meer toekennen, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren.

De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.

De beslissingen van het college zijn gebaseerd op de geldende stedenbouwkundige regelgeving en op de 'goede plaatselijke aanleg'. Een ontwerp kan immers beantwoorden aan de regelgeving en toch niet stroken met de overheidsopvatting inzake goede ruimtelijke ordening. In elk geval moet de beslissing met redenen omkleed zijn.

De afgifte van de vergunning kan dus gekoppeld zijn aan voorwaarden. Als het college daartoe beslist moet de aanvrager bij de gemeente gewijzigde plannen indienen die aan die voorwaarden beantwoorden. In bepaalde gevallen wordt de proceduretermijn ogeschort tot de aanvrager de gewijzigde plannen indient.
In sommige gevallen hangt de afgifte van de vergunning af van de betaling van stedenbouwkundige lasten.

Document acties