U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Toekenning of weigering van de vergunning

Toekenning of weigering van de vergunning

De vergunningverlenende overheid (het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar of de regering) kan de vergunning zonder meer toekennen, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt sowieso met redenen omkleed en moet binnen de door het BWRO opgelegde termijn naar de aanvrager worden verzonden. 

De beslissingen worden gebaseerd op de geldende stedenbouwkundige regelgeving en het begrip “goede plaatselijke aanleg”. Een project kan immers in overeenstemming zijn met de regelgeving, maar niet passen binnen de opvatting van de “goede plaatselijke aanleg” die de overheid voor ogen heeft. De naleving van alle geldende stedenbouwkundige regelgeving leidt niet automatisch tot het bekomen van de gevraagde vergunning.

De voorwaarden die kunnen worden opgelegd in de beslissing om de vergunning toe te kennen, mogen niet inhouden dat aanvullende documenten en/of informatie moeten worden ingediend. De eisen moeten voldoende nauwkeurig zijn, zodat ze geen ruimte laten voor interpretatie (noch voor de begunstigde van de vergunning, noch voor de vergunningverlenende overheid) en de naleving ervan mag niet afhangen van het handelen of niet-handelen van een derde partij noch van onzekere gebeurtenissen.   
In sommige gevallen hangt de afgifte van de vergunning af van de betaling van stedenbouwkundige lasten.

Document acties