U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Aanhangigmaking van de gemachtigde ambtenaar

Mogelijkheid voor de aanvrager:

De termijn waarover de gemeente beschikt om over de vergunningsaanvraag een uitspraak te doen, is een termijn van orde, geen stringente termijn. Als de in het BWRO voorgeschreven termijnen voor de betekening van de eindbeslissing aan de aanvrager worden overschreden, volgt er dus niet automatisch een sanctie.

De aanvrager heeft daarentegen de mogelijkheid om de zaak aanhangig te maken bij de gemachtigde ambtenaar zodat deze over de aanvraag, in plaats van het college van burgemeester en schepenen, een uitspraak doet.

Opmerking: de aanhangigmaking bij de gemachtigde ambtenaar is geen beroep!
De aanvrager kan deze stap zetten om aan zijn wachten een einde te maken als de gemeente haar beslissing binnen de termijnen niet heeft bekendgemaakt.

Voorwaarden:

Cf. artikel 164, lid 1 van het BWRO:

‘De aanvrager die na verloop van de in artikel 156 bepaalde termijn, geen kennisgeving van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen heeft ontvangen, kan de gemachtigde ambtenaar bij een ter post aangetekende brief verzoeken over zijn vergunningsaanvraag te beschikken; bij zijn brief, waarvan hij een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen zendt, voegt hij een eensluidend afschrift van het dossier dat hij oorspronkelijk aan dit laatste heeft gericht.'

De 4 cumulatieve voorwaarden voor een geldige aanhangigmaking:

  1. De aan de gemeente toegekende termijn voor de bekendmaking van haar beslissing is verstreken.
  2. De gemachtigde ambtenaar wordt bij ter post aangetekende brief in kennis gesteld.
  3. Een eensluidende kopie van het dossier dat oorspronkelijk aan de gemeente was gericht, wordt verstuurd.
  4. Kopie van de aanhangigmaking bij het college van burgemeester en schepenen.

De naleving van deze 4 voorwaarden neemt de zaak onmiddellijk en definitief uit handen van het college van burgemeester en schepenen en geeft de gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid om over de vergunningsaanvraag een uitspraak te doen.

Binnen welke termijn moet de gemachtigde ambtenaar een uitspraak doen?

De gemachtigde ambtenaar moet een uitspraak doen binnen de 45 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief.

Deze termijn kan worden verlengd:

  • + 10 dagen als de speciale regelen van openbaarmaking plaatsvinden tijdens de Paas- of de Kerstvakantie;
  • + 45 dagen als de speciale regelen van openbaarmaking plaatsvinden tijdens de grote vakantie;
  • + 30 dagen als de gemachtigde ambtenaar vaststelt dat de aanvraag aanleiding geeft tot de raadpleging van instanties en als het college hiertoe niet is overgegaan;
  • + 30 dagen als de gemachtigde ambtenaar vaststelt dat de aanvraag aan speciale regelen van openbaarmaking wordt onderworpen en als het college hiertoe niet is overgegaan.

 

Wat als de termijn verstreken is?

Het gaat om een dwingende termijn. Het ontbreken van een beslissing of de laattijdige beslissing is dus gelijk aan een vergunningsweigering.

Beslissing van de gemachtigde ambtenaar

De gemachtigde ambtenaar kan de vergunning afgeven, voorwaarden koppelen aan de afgifte om een goede plaatselijke aanleg te waarborgen, of de vergunning weigeren.
Hij kan eveneens afwijkingen toestaan.

Opmerking

Sinds de BWRO-wijziging die van kracht werd op 1 september 2013, kan de gemachtigde ambtenaar, als de gemeente tekortschiet in de behandeling van een vergunningsaanvraag en na een verwittiging gericht aan het college van burgemeester en schepenen, zelf het dossier in handen nemen om over de aanvraag een uitspraak te doen i.p.v. de tekortschietende gemeente. Indien de gemeente in gebreke blijft om zo spoedig mogelijk de tekortkoming te verantwoorden door een uitzonderlijke omstandigheid of om zo spoedig mogelijk de vereiste onderzoeksdaden te stellen, brengt de gemachtigde ambtenaar de aanvrager en het college van burgemeester en schepenen ervan op de hoogte dat hij de aanvraag in behandeling neemt.

Document acties