U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Het verkennend bodemonderzoek (VBO)

Het verkennend bodemonderzoek (VBO)

Het verkennend bodemonderzoek kan worden vergeleken met een plaatsbeschrijving van het terrein. Het brengt een eventuele verontreiniging van de bodem of het grondwater aan het licht,  stelt de omvang en de aard ervan vast en bepaalt de noodzaak van een behandelingsprocedure. Een erkend bodemverontreinigingsdeskundige voert dit verkennende bodemonderzoek uit.

Voor meer informatie over de wetgeving met betrekking tot het VBO: raadpleeg de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (de zogenaamde ordonnantie 'verontreinigde bodems').

Voor meer informatie over de technische modaliteiten van het VBO wendt u zich tot de gezagsdrager die verantwoordelijk is voor de toepassing van deze wetgeving, Leefmilieu Brussel

Wat de stedenbouwkundige vergunning betreft, luidt artikel 13, § 4 van de zogenaamde ordonnantie 'verontreinigde bodems' als volgt: ' Vóór de aflevering van de vergunning moet een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd ten laste van de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning voor handelingen of werken in contact met de bodem op meer dan 20m² op een perceel dat in de inventaris van de bodemtoestand is opgenomen in categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0 en dat het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag. '

Een VBO is dus verplicht als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :

 • Het terrein is geïnventariseerd in categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand:

De categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand is de categorie die aan elk kadastraal perceel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend waarvoor er een vermoeden van vervuiling bestaat (bv. percelen waarop zich risicoactiviteiten bevinden of hebben bevonden en die over het algemeen nog niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een bodemonderzoek met (door) boringen en analyses). Om de kaart van de bodemtoestand te raadplegen: zie website van Leefmilieu Brussel of Brugis

 

 • De handelingen en werken in contact zijn met de bodem op een oppervlakte van meer dan 20 m².

 

 

Een indicatieve lijst van de werken die vallen onder het VBO:

 

Soorten dossiers die betrokken zijn:

Volgende handelingen en werken, vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 13, § 4 voor zover ze in contact zijn met de bodem op een oppervlakte van meer dan 20 m² :

 • de uitgraving van de bodem, met inbegrip van de werven;
 • elke wijziging van het bodemreliëf door grondwerken (afgraven of aanaarden);
 • de wijziging van de bodeminname van bouwwerken;
 • de wijziging van de doorlaatbaarheidsgraad van het terrein;
 • bestemmingswijziging van een ruimte in volle grond.

 

Soorten dossiers die niet betrokken zijn:

Volgende werken vallen niet onder de toepassing van artikel 13, § 4:

 • de handelingen en werken aan de weg;
 • het graven van greppels voor de plaatsing van kabels of leidingen;
 • de  handelingen  en  werken  van  binneninrichting  in  de kelderverdieping en op de benedenverdieping die de ruwbouw niet op definitieve wijze veranderen ;
 • de  wijzigingen  aan  de  gevel  die  geen  grondafgravingen  vereisen,  met  inbegrip  van  de  wijzigingen  van raamwerk ;
 • grondafgravingen  voor  het  plaatsen  van  pylonen,  verlichtingspalen,  totems  of  reclameborden  in  het  privédomein ;
 • de uitvoering van sleuven die nodig zijn om kabels of leidingen te leggen ;
 • omhakken van bomen, met inbegrip van het rooien van stronken.

 

Als een VBO vereist is, zal het uitgevoerd moeten worden vóór de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de geplande werken. Bij het ontbreken ervan kan de stedenbouwkundige vergunning niet worden afgegeven. De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning dient dus één van de volgende documenten bij zijn dossier van vergunningsaanvraag te voegen:

 • ofwel een conformiteitsverklaring van het VBO, opgemaakt door Leefmilieu Brussel,
 • ofwel de verbintenis om dit onderzoek te laten uitvoeren vóór  de afgifte van de aangevraagde stedenbouwkundige vergunning.

U vindt hier een type-verbintenis tot de uitvoering van een VBO vóór de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Als bodemsaneringswerken  dienen te worden uitgevoerd  vóór de uitvoering van de vergunning, wordt de vergunning, zodra hij werd afgegeven, van rechtswege geschorst tot Leefmilieu Brussel de goede uitvoering van deze handelingen of werken voorafgaand aan de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning heeft vastgesteld. De stedenbouwkundige vergunning mag dus niet worden uitgevoerd. De vervaltermijn van de vergunning wordt eveneens opgeschort.

Document acties