U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning

Hoe lang is de stedenbouwkundige vergunning geldig?

1) Vóór de uitvoering van de vergunning:

Geldigheid van 3 jaar

De vergunningen die vanaf 1 september 2019 afgegeven werden, zijn 3 jaar geldig. Voor de vergunningen die voor 1 september 2019 afgegeven werden en tot op vandaag nog niet vervallen zijn, geldt een voorkooptermijn van twee jaar.

Verval van de vergunning

2 oorzaken van verval:

  • De vergunning vervalt als de begunstigde binnen de drie jaar na de betekening niet begonnen is met de wezenlijke uitvoering ervan, de ruwbouwwerken nog niet opgestart heeft of de stedenbouwkundige lasten niet uitgevoerd heeft (art. 101 van het BWRO).
  • Bij onderbreking van de werken gedurende meer dan een jaar vervalt de vergunning eveneens volledig of gedeeltelijk, naargelang het geval.

Opmerking: de vergunningen die tot doel hebben een stedenbouwkundige overtreding te beëindigen (de zogenaamde ‘regularisatievergunningen’) vervallen niet en kunnen niet verlengd worden.

Opschorting van de vervaltermijn

De vervaltermijn wordt van rechtswege opgeschort gedurende de hele periode van de procedure, van de indiening van het verzoek tot de wijziging van de uiteindelijke beslissing, als bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de vergunning wordt ingediend.

Verlenging en hernieuwing van de vergunning

De termijn van drie jaar kan op vraag van de begunstigde met een jaar verlengd worden.

De verlenging kan eveneens jaarlijks hernieuwd worden, telkens als de aanvrager verantwoordt dat hij zijn vergunning niet kon implementeren of dat hij de implementatie ervan moest onderbreken door overmacht of door de noodzaak een overheidsopdracht te sluiten.

De aanvraag om verlenging of vernieuwing moet minstens twee maanden voor het verstrijken van de voorkooptermijn gebeuren. Als de vergunning in beroep door de regering afgegeven werd, wordt de aanvraag aan de gemachtigde ambtenaar gericht. In de andere gevallen wordt ze gericht aan de overheid die de vergunning afgegeven heeft. Indien de overheid niet op de verlengingsaanvraag antwoordt voor het verstrijken van de vervaltermijn, wordt de verlenging met een jaar automatisch toegekend.

2) Vóór de implementatie van de vergunning:

Principe: onbeperkte duur

Zodra ze geïmplementeerd werd, heeft de stedenbouwkundige vergunning een onbeperkte duur.

Uitzondering: de vergunningen van beperkte duur

Bepaalde stedenbouwkundige vergunningen worden voor een beperkte duur afgegeven.
Voorbeelden: reclame en uithangborden, werfinstallaties, schotelantennes, tijdelijke handelingen en werken…

De lijst van de handelingen en werken waarvoor de vergunningsduur beperkt is, is vastgelegd in het Regering Besluit van 17 maart 2022 met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur.

Na het verstrijken van de termijn vastgesteld door vergunnende overheid dient de vergunninghouder de plek te herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de implementatie van de vergunning. Een nieuwe vergunningsaanvraag betreffende dezelfde handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning van beperkte duur bekomen werd, mag ingediend worden.

Voor dit type vergunningen leidt een onderbreking van de vergunde werken gedurende meer dan een jaar niet tot het verval van de vergunningen. Ze kunnen niet verlengd worden.

 

Document acties