U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning

Hoe lang is de stedenbouwkundige vergunning geldig?

1) Vóór de uitwerking van de vergunning

Geldigheid van 2 jaar

De stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig.

Verval van de vergunning

  • De vergunning vervalt als binnen de twee jaar na afgifte de wezenlijke uitvoering van de werken niet begonnen is of de ruwbouwwerken niet werden opgestart of als desgevallend de stedenbouwkundige lasten niet werden betaald.
  • Bij onderbreking van de werken gedurende meer dan een jaar vervalt de vergunning eveneens.

Opschorting van de vervaltermijn

De vervaltermijn wordt van rechtswege opgeschort gedurende de hele periode van de procedure, van de indiening van het verzoek tot de wijziging van de uiteindelijke beslissing, als bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de vergunning wordt ingediend.

Verlenging en voortzetting van de vergunning

De termijn van twee jaar kan op vraag van de begunstigde met een jaar verlengd worden.

De verlenging kan eveneens jaarlijks hernieuwd worden, telkens als de aanvrager aantoont dat hij zijn vergunning door overmacht niet heeft kunnen uitwerken.

De verlenging of de vernieuwing dient minstens twee maanden voor het verstrijken van de oorspronkelijke of verlengde termijn aangevraagd te worden. De aanvraag dient via aangetekend schrijven naar de vergunningverlenende overheid te worden gestuurd. Als de vergunning door de regering in beroep werd afgegeven, wordt de aanvraag aan de gemachtigde ambtenaar gericht.

2) Na de uitwerking van de vergunning

Principe: onbeperkte duur

Zodra hij werd uitgevoerd, heeft de stedenbouwkundige vergunning een onbeperkte duur.

Uitzondering: de vergunning van beperkte duur

Bepaalde stedenbouwkundige vergunningen worden voor een beperkte duur afgegeven.
Voorbeelden: reclame- en uithangborden, werfinstallaties, schotelantennes, ...

Bijkomende info?
Cf. de 4 nieuwe gevallen van vergunningen van beperkte duur die in het besluit van 2011 werden ingelast.

De regering heeft een lijst opgemaakt van de handelingen en werken waarvoor de duur van de vergunning beperkt is: het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur.

De onderbreking van de toegelaten werken gedurende meer dan een jaar leidt niet tot het verval van dit type vergunning.

De vergunning van beperkte duur kan niet worden verlengd.

Een nieuwe vergunningsaanvraag mag worden ingediend.

Na deze geldigheidstermijn dient de vergunninghouder de plek opnieuw in de staat te herstellen waarin zij zich bevond voor de aflevering van de vergunning.

Document acties