Gemengd project

Wat is een gemengd project?

Een gemengd project is een project dat, bij de aanvraag, zowel een stedenbouwkundige vergunning vereist als een milieuvergunning voor een inrichting van klasse 1A of 1B.
De gemengde procedure houdt in dat men de aanvraagdossiers voor de stedenbouwkundige vergunning en voor de milieuvergunning tegelijkertijd onderzoekt. Een gemengd project omvat dus steeds

  • 2 verschillende vergunningsaanvragen
  • 2 verschillende vergunningen.

 

Voorbeelden:

  • bouw van een gebouw met omvangrijke airconditioningsystemen of met een overdekte garage voor meer dan 50 25 voertuigen.
  • bij de bestemmingswijziging van een inrichting waarvoor een milieuvergunning van klasse 1A en 1B nodig zou zijn, evenals een stedenbouwkundige vergunning.

 

!!! Indien uw milieuvergunning van klasse 2 eveneens een stedenbouwkundige vergunning vereist, gaat het niet om een gemengde vergunning en zijn de procedures niet met elkaar verbonden. 

 

Het effectenrapport

Het effectenrapport moet voor beide dossiers hetzelfde zijn. Bij zijn opstelling moet de minimale inhoud die in de OMV en in het BWRO bepaald wordt, gerespecteerd worden.

Indien Leefmilieu Brussel of Brussel Stedenbouw en Erfgoed u vraagt het effectenrapport te vervolledigen, dient u deze aanvullingen bij de twee besturen in te dienen.

Waar moet de aanvraag worden ingediend?

De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning worden gericht aan de GEMACHTIGDE AMBTENAAR (urban.brussels).

De exemplaren van het stedenbouwkundig dossier moeten duidelijk gescheiden worden van die van het milieudossier, en ieder stuk moet duidelijk identificeerbaar zijn. Bij vermenging van de dossiers kan uw aanvraag tot gemengde vergunning niet behandeld worden.

U vindt meer informatie over het aantal exemplaren dat nodig is voor uw milieuvergunning bij: de Milieuvergunning

U vindt meer informatie over het aantal exemplaren dat nodig is voor uw stedenbouwkundige vergunning bij: 

 

Iedere aanvulling bij het effectenrapport dient bij Leefmilieu Brussel en bij urban.brussels ingediend te worden, zoals ook voor de wijzigingsplannen geldt.

 

Verzending via de post per eenvoudige zending of per aangetekend schrijven

UNIEK LOKET

 

Brussel Stedenbouw en Erfgoed– urban.brussels

Kunstberg 10-13

1000 Brussel

 

Openingsuren: 

Kenmerken van de procedure

1. De bevoegde overheden zullen de aanvragen parallel  onderzoeken.

Voorbeelden:

  • gezamenlijke organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking;
  • organisatie van één effectenstudie indien vereist.

Na afloop van de procedure wordt de stedenbouwkundige vergunning opgeschort tot de definitieve milieuvergunning werd bekomen en andersom. De werken kunnen dus pas worden uitgevoerd nadat beide vergunningen werden bekomen.

2. Iedere aanvraag tot verlenging van de stedenbouwkundige vergunning of van de milieuvergunning dient bij urban.brussels ingediend te worden.

3. Wij raden u aan de website van Leefmilieu Brussel te raadplegen voor alle vragen met betrekking tot de milieuvergunning: leefmilieu.brussels

Opmerking

De dossiers van de vergunningsaanvragen worden pas als volledig beschouwd wanneer de twee aanvragen werden ingediend en volledig verklaard zijn door de bevoegde administratieve overheden.

Opgelet, de afgiftetermijn voor de stedenbouwkundige vergunning begint pas te lopen op de datum van de kennisgeving van het laatste ontvangstbewijs, hetzij dat van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, hetzij dat van de aanvraag tot milieuvergunning.

In het Waalse Gewest geldt een stelsel van unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, dat de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds vervangt. Deze vergunning heet 'permis unique'. Niet te verwarren met de unieke vergunning in Brussel dat naar de vergunningen voor beschermd erfgoed (stedenbouw en erfgoed) verwijst.

08-06-2011 12:15

Document acties