U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Conformiteitscontrole van de werken

Controle van de conformiteit van de werken met de voorschriften

Gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren moeten nagaan of de aan de gang zijnde en de uitgevoerde handelingen en werken overeenstemmen met de afgegeven vergunning.

Ze hebben toegang tot de werf en de gebouwen om alle nodige onderzoeken en vaststellingen te kunnen doen. Ze mogen alle relevante informatie inwinnen en elke persoon ondervragen over elk feit dat relevant kan zijn voor de uitvoering van hun opdracht (art. 301 van het BWRO).

Die gemeentelijke en gewestelijke controleurs kunnen de werken onmiddellijk stilleggen, de site verzegelen en een proces-verbaal van inbreuk opmaken als de werken niet worden uitgevoerd in overeenstemming met de verleende vergunning. Een mondeling bevel tot stillegging van de werken dat ter plaatse wordt gegeven, moet schriftelijk worden bevestigd door de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar. Die maatregelen worden bepaald door de artikelen 302 en 303 van het BWRO.

Document acties