U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Samenstelling van het dossier?

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Samenstelling van het dossier?

De samenstelling van de dossiers wordt bepaald door een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Cfr het nieuwe besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van 12 december 2013, toepasbaar op iedere aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend vanaf de 1ste mei 2014 !

U vindt meer informatie over het nieuwe besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van 12 december 2013

Toelichtingen bij het geannoteerde besluit

Toegang tot PDF-versie van de formulieren:
Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning
Aanvraag om verkavelingsvergunnin of om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

Toegang tot de Word-versie van de formulieren:
Formulier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1)
Formulier voor de bekendmaking aan de (mede-) eigenaar(s) (bijlage 2)

 

Het besluit lijst de inhoud op van de verschillende dossiertypes van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.

Documenten

De samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning hangt af van de aard van de geplande werken (een bouwwerk optrekken of een boom vellen bv.).

Nochtans, het dossier voor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bevat altijd:

 • het formulier van de vergunningsaanvraag met precisering van het type van beoogde handelingen en werken, ondertekend door de aanvrager en de architect indien deze laatste vereist is;
 • de relevante foto’s van het goed en de buurt die de autoriteiten toelaten de situatie correct te evalueren;
 • de plannen (localisatieplannen, inplantingsplannen, detailplannen, syntheseplannen);
 • de inlichtingen betreffende het eigendomsbewijs van het goed;
 • in voorkomend geval, het betalingsbewijs van de dossierkosten;
 • wanneer de aanvraag wordt ingediend door een volmachthouder, een kopie van de volmacht;
 • wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving, het EPB-voorstel;
 • wanneer de aanvraag onderworpen is aan een voorgafgaande effectenbeoordeling, een voorbereidende nota van de effectenstudie of het -rapport;
 • wanneer deze vereist is krachtens de milieuwetgeving de passende effectenbeoordeling;
 • wanneer een bestemmingsplan of een stedenbouwkundige verordening dit vereist, de gemotiveerde nota of ieder ander document vereist door dit plan;
 • in voorkomend geval, de voorafgaande toestemming van de beheerder van de waterlopen.

Document acties