U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Speciale regelen van openbaarmaking (SRO)

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Speciale regelen van openbaarmaking (SRO)

SRO = OPENBAAR ONDERZOEK + OVERLEGCOMMISSIE.

De speciale regelen van openbaarmaking omvatten een openbaar onderzoek en een vergadering van de overlegcommissie die een advies uitbrengt over de vergunningsaanvraag.

Een vergunningsaanvraag wordt enkel onderworpen aan de SRO als een regelgevende tekst dit voorziet (BWRO, GBP, BBP, ...). De redenen voor voorlegging aan SRO zijn talrijk en divers.

Voorbeelden:

 • in geval van een milieueffectenrapport,
 • in geval van overschrijding van een in het GBP bepaalde oppervlaktedrempel voor een bijzondere bestemming,
 • als de aanvraag een afwijking van een bijzonder bestemmingsplan of van een verkavelingsvergunning inhoudt,
 • als de aanvraag een afwijking inhoudt van een stedenbouwkundige verordening met betrekking tot volume, inplanting of vormgeving van de bouwwerken,
 • etc.

 

1) OPENBAAR ONDERZOEK

De gemeenten organiseren een openbaar onderzoek om de omwonenden over de geplande werken te informeren. Het wordt bekendgemaakt aan de hand van rode affiches, aangeplakt in de buurt van het goed waarop de aanvraag betrekking heeft. Een openbaar onderzoek duurt in principe 15 dagen. Tijdens die periode ligt het dossier ter inzake op het gemeentebestuur.
Het kan minstens één dag per week 's avonds worden ingezien.
De eventuele opmerkingen aangaande het project kunnen geformuleerd worden op verschillende manieren:

 • mondeling aan het personeel van de gemeente, belast met het onderzoek;
 • schriftelijk bij de raadpleging van het dossier;
 • per brief aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is.

Tijdens het onderzoek kan men vragen om door de overlegcommissie te worden gehoord.

Sinds 1 januari 2010 dient voor sommige ontwerpen bij de rode affiche van het openbaar onderzoek een axonometrie te worden gevoegd. Zo kunnen de belangstellenden de integratie van het ontwerp in zijn omgeving beter visualiseren.
 

2) DE VERGADERING EN HET ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE (OC)

Na het onderzoek brengt de overlegcommissie in  openbare zitting advies uit over het ontwerp. De aanvrager stelt er zijn ontwerp voor en al wie daartoe een verzoek heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek, wordt er gehoord.
Wie opgeroepen werd, mag twee raadsheren meebrengen.

Elk van de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft een dergelijke commissie. Ze komt samen uiterlijk binnen de 30 dagen na de afsluiting van het openbaar onderzoek.

Ze telt 9 permanente leden en een 10de lid in bepaalde gevallen, nl. vertegenwoordigers van de openbare instellingen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gewest:

 • De gemeente, die de presentatie van de projecten coördineert en voor het voorzitterschap en het secretariaat van de OC instaat (3 leden);
 • Citydev, voor het economische aspect (1 lid);
 • Leefmilieu Brussel, voor het milieugedeelte (1 lid);
 • Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) (BSE), voor de ruimtelijke ordening (1 lid)
 • De Directie Stedenbouw (in BSE), voor het stedelijke aspect (1 lid);
 • De directie Monumenten en Landschappen (in BSE), voor het erfgoedluik (1 lid);
 • Brussel Mobiliteit, voor het gebied van mobiliteit (1 lid);
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid, voor het economische en het handelsgedeelte, enkel wanneer de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op handelingen en werken als bedoeld in artikel 98, § 1, 13° of wanneer de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op de oprichting (met inbegrip van de wijzigingen van gebruik) of de uitbreiding van een handelszaak onderworpen aan speciale regelen van openbaarmaking (artikel 9, §2, 3° van het BWRO) (1 lid);

Na de openbare zitting beraadslaagt de OC achter gesloten deuren en brengt ze een met redenen omkleed advies uit over het voorwerp van de aanvraag.

Het advies van de OC is, naargelang van het geval, raadgevend of dwingend.
In principe is het advies van de OC raadgevend en helpt het de vergunningverlenende overheid om haar beslissing te nemen.

Onder bepaalde voorwaarden is het niettemin dwingend voor de gemeente, en vervangt het het eensluidende advies van de gemachtigde ambtenaar of zijn beslissing over de afwijkingen.

Dat is het geval, voor de vergunningsaanvragen die tot de bevoegdheid van de gemeenten behoren, als het advies van het OC unaniem wordt uitgebracht in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw. Het advies van de OC vervangt dan automatisch de eventuele tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar (eensluidend advies of beslissing over de afwijkingen).

Dit zal ook het geval zijn als het advies van de OC niet unaniem werd uitgebracht en/of zonder de stem van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw en als de gemachtigde ambtenaar niet heeft besloten om in het dossier tussenbeide te komen (met zijn eensluidend advies of zijn beslissing over de afwijkingen).

In deze twee hypotheses is het advies van de OC dwingend voor de gemeente die bevoegd is voor de afgifte van de vergunning.
 

Document acties