U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Andere vergunningen en attesten / Verkavelingsvergunningen

Verkavelingsvergunningen

Panorama3

Onder "verkavelen" wordt verstaan het terrein verdelen door er een verkeersweg aan te leggen of te verlengen, die de verbinding maakt met een of meer onbebouwde kavels waarvan er minstens één is bestemd voor bewoning en die er worden aangelegd om ze over te dragen of voor meer dan negen jaar te verhuren (art. 103 van het BWRO). 

Verkavelingsvergunningen worden sinds 1 september 2019 altijd afgegeven door de gemachtigde ambtenaar. De procedure die moet worden gevolgd is vergelijkbaar met de procedure die van toepassing is op stedenbouwkundige vergunningen die worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar (vastgelegd in de artikelen 175/1 en volgende van het BWRO).

Ze omvatten voornamelijk:

  • het tracé van de verschillende kavels en de aangelegde of verlengde verkeersweg;
  • de gedetailleerde bestemming van de verschillende kavels en gebieden, op de schaal van de percelen, en de voorschriften die daarbij gelden;
    • de voorschriften voor de inplanting en het volume van de bouwwerken (minimale insprong ten opzichte van de buren enz.);
    • de voorschriften inzake de vormgeving van de bouwwerken en hun naaste omgeving (materialen, kleuren ...);

Een verkavelingsvergunning is niet zomaar een toestemming die aan de aanvrager wordt verleend om een terrein te verdelen. Het is ook een beslissing met regelgevende waarde, omdat het verkavelingsplan en de verkavelingsvoorschriften bindend zijn voor iedereen die handelingen en werken wil uitvoeren binnen de perimeter van de verkavelingsvergunning.

Voor de bouwwerken die op de verschillende kavels worden uitgevoerd, is een stedenbouwkundige vergunning nodig die op een later tijdstip moet worden verkregen (behalve in het geval waarnaar in de volgende paragraaf wordt verwezen). Die stedenbouwkundige vergunningen moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de verkavelingsvergunning (tenzij een vrijstelling wordt verkregen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in artikel 126, § 11, 1°, van het BWRO).

Een verkavelingsvergunning die wordt afgegeven op basis van een aanvraag die na 1 januari 2019 werd ingediend, staat gelijk aan een stedenbouwkundige vergunning voor handelingen en werken met betrekking tot verkeerswegen.

Verkavelingsvergunningen kunnen worden gewijzigd. Om ieders rechten te garanderen, moet de aanvrager alle eigenaars die de aanvraag niet hebben medeondertekend een aangetekende brief met ontvangstbewijs sturen met de mededeling dat de wijzigingsaanvraag is ingediend en met een beschrijving van de aangevraagde wijzigingen. Enkel voor verkavelingsvergunningen afgegeven voor 1 september 2019: als de eigenaars van meer dan de helft van de kavels hun verzet tegen de wijziging kenbaar maken binnen de termijn bepaald in artikel 119 van het BWRO, moet de wijziging worden geweigerd door de gemachtigde ambtenaar.

Verkavelingsvergunningen kunnen worden geraadpleegd bij de gemeentelijke diensten Stedenbouw.

Document acties