Het Gewest

De beperkte gevallen waarin het gewest bevoegd is om stedenbouwkundige vergunningen af te geven, staan vermeld in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). De vergunningen worden dan afgegeven (door de gemachtigde ambtenaar, en als er beroep wordt ingediend, door de regering.) Het gewest geeft ook de verkavelingsvergunningen af. Daarnaast treedt het gewest ook op in een aantal andere gevallen. 

1. Een van de gewestelijke hoofdactoren is de gemachtigde ambtenaar (GA). Hij wordt aangeduid door de regering en handelt onafhankelijk. De gemachtigde ambtenaar wordt in de uitvoering van zijn opdrachten ondersteund door de directie Stedenbouw.

De bevoegdheden van de gemachtigde ambtenaar:

Voor de gemeentelijke vergunningen:

 • hij brengt een eensluidend advies uit aan de gemeente wanneer de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning niet door een BBP of een verkavelingsvergunning wordt geregeld, en als het advies van de overlegcommissie het advies van de GA niet vervangt (wat het geval is wanneer het advies dat in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw werd verleend unaniem gunstig of ongunstig is);
 • hij kent eventueel afwijkingen toe van de BBP's, de verkavelingsvergunningen of de stedenbouwkundige verordeningen (NB: de afwijkingen kunnen in bepaalde gevallen ook door de overlegcommissie worden toegekend);
 • hij controleert het regelmatige karakter van de behandeling van de stedenbouwkundige vergunningen die de gemeente afgeeft, en schorst ze desgevallend (toezichthoudende bevoegdheid over de gemeenten);


Voor de gewestelijke vergunningen:

 • hij kent (enkel) in de onderstaande gevallen de stedenbouwkundige vergunningen toe (of weigert ze):
  • de aanvraag wordt ingediend door een van de publiekrechtelijke rechtspersonen die voorkomen op een bij regeringsbesluit bepaalde lijst, en heeft betrekking op handelingen en werken die rechtstreeks te maken hebben met de uitoefening van de opdrachten van de publiekrechtelijke rechtspersoon;
  • de aanvraag heeft betrekking op werken van openbaar nut die voorkomen op een bij regeringsbesluit bepaalde lijst;
  • de aanvraag heeft betrekking op een goed dat tot het beschermde erfgoed behoort (cf. unieke vergunningen);
  • de aanvraag heeft betrekking op een niet-uitgebate bedrijfsruimte;
  • de aanvraag moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande effectenbeoordeling (effectenrapport of effectenstudie).
 • hij kent de verkavelingsvergunningen toe (of weigert ze).


2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is de bestuurlijke instantie voor beroepen tegen de beslissingen inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen alsook stedenbouwkundige en verkavelingsattesten. Dat beroep kan worden ingediend door de vergunningsaanvrager (in alle gevallen) of door de gemeente (wanneer de gemachtigde ambtenaar bevoegd was om de eerste beslissing te nemen). Bewoners kunnen evenwel geen beroep indienen. De regering neemt haar beslissing nadat zij het Stedenbouwkundig College, dat belast is met het verlenen van advies aan de regering, heeft geraadpleegd.

Opmerking

Brussels huisvesting (https://huisvesting.brussels/nl?set_language=nl) behandelt de aanvragen tot toelage voor aankoop en renovatie van woningen.
De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie gaat na of de te huur gestelde woningen aan de Huisvestingscode beantwoorden.

Document acties