U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?

Welke zijn de mogelijkheden tot beroep?

Administratief beroep door de aanvrager / houder van de vergunning

 

(Art. 169 tot 174 en 180 tot 182 van het BWRO)

 • Bij onenigheid over de beslissing kan de aanvrager een administratief beroep instellen bij de regering.
  Dit dient te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de gemeentelijke beslissing in eerste aanleg of na de bekendmaking van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar of, bij het ontbreken hiervan, binnen de 30 dagen na het verstrijken van de voorziene termijn. Het beroep wordt gericht aan de Regering, maar bepaald aan het Stedenbouwkundig College.
  Dit college van deskundigen brengt over het dossier een advies uit binnen de 60 dagen na het versturen van het beroep.
  Deze termijn kan in het geval van speciale regelen van openbaarmaking en/of in het geval van adviezen van instanties worden verlengd (+ 30/60 dagen), vermeerderd met 15 dagen als de partijen worden gehoord.
 • Belangrijke opmerking: als de verzoeker gehoord wil worden, moet hij dat in zijn beroep vermelden. Hij kan dat nadien niet meer doen.
  De Regering deelt daarna haar gemotiveerde beslissing mee aan de partijen binnen de 30 dagen na de verzending van het advies van het Stedenbouwkundig College of, als er geen advies werd uitgebracht, binnen dertig dagen na het verstrijken van de adviestermijn).
 • En als de regering haar beslissing niet binnen de termijn bekendmaakt?
  Dan kan haar een aanmaning worden gestuurd.
  Deze aanmaning dient via aangetekend schrijven naar de Regering te worden gestuurd. Opgelet, zowel verzoeker als de gemeente of de gemachtigde ambtenaar kunnen haar een aanmaning sturen. De gemeente of de gemachtigde ambtenaar moeten dan eveneens een kopie van deze aanmaning naar verzoeker sturen, zoniet blijft deze zonder gevolg.
 • En als de regering niet antwoordt binnen de 30 dagen na deze aanmaning?

of

  • bij het ontbreken van dit advies wordt de beslissing die het voorwerp van het beroep uitmaakt, wordt bevestigd

of

  • bij het ontbreken van deze beslissing wordt de vergunning geacht geweigerd te zijn.
 • De regering kent de gevraagde vergunning toe - al dan niet onder voorwaarden - of weigert de gevraagde vergunning op basis van een volledig nieuw onderzoek van de aanvraag.
  Zij kan eventuele afwijkingen toekennen van een BBP, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige verordening. Ook gewijzigde plannen kunnen bij de regering worden ingediend.

 

Administratief beroep door de gemeente

Indien de vergunning werd afgeleverd aan de aanvrager/houder van de vergunning kan het college van burgemeester en schepenen, in naam van de gemeente, onder bepaalde voorwaarden, een beroep indienen bij de Regering.

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de vergunning werd toegekend door de gemachtigde ambtenaar na rechtstreekse aanhangigmaking (noodzakelijk verband) of in de andere gevallen uiteengezet onder deze rubriek.

  • Het geval van rechtstreekse aanhangigmaking :
   Het college van burgemeester en schepenen kan enkel een beroep indienen bij de Regering, indien de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft toegekend door een afwijking toe te staan op de voorschriften van een bijzonder bestemmingsplan of een verkavelingsvergunning, zonder gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
  • De andere gevallen :
   Het college van burgemeester en schepenen kan een beroep indienen in alle gevallen waar de gemachtigde ambtenaar de vergunning heeft toegekend.
    

 

Beroep bij de Raad van State

De Raad van State is het hoogste bestuurlijke rechtscollege van de staat. Een van zijn functies is de behandeling van beroepen tegen bestuurshandelingen. Hij is bevoegd voor de schorsing van de uitvoering en/of de vernietiging van onregelmatige bestuurshandelingen, d.w.z. die strijdig zijn met de rechtsregels.

Het is niet zijn rol om een beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning na eventuele annulering te herzien (Zie site van de Raad van State)


Wie kan bij de Raad van State een beroep instellen?

 • Derden
 • De aanvragers/houders van de vergunning die al de administratieve middelen tot beroep hebben uitgeput

 

Termijnen om een beroep in te stellen?

 • Voor de aanvrager van een certificaat of een vergunning dient het verzoek aan de Raad van State te worden gericht binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de beslissing bij de regering. Bij het ontbreken van regeringsbeslissing dient het verzoek binnen de 60 dagen na de termijn van 30 dagen na de aanmaning te worden ingesteld tegen:
  • Hetzij het advies van het Stedenbouwkundig College dat de beslissing vervangt,
  • Hetzij, bij het ontbreken van advies:

(1) Tegen de beslissing van de gemeente of tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar

(2) of tegen de stilzwijgende weigering van de gemachtigde ambtenaar bij het ontbreken van diens beslissing naar aanleiding van de aanhangigmaking.

 • Voor de derden dient het verzoek bij de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de beslissing tot toekenning of tot weigering van de vergunning te worden ingesteld.

 

Zie de site van de Raad van State.

Meer details over de mogelijkheden tot beroep vind je vooral in de artikelen 14, 14bis en 17 tot 32 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en in het procedurereglement.

Het beroep bij de regering tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, of tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar of bij het ontbreken van diens beslissing, dient bij ter post aangetekende zending te worden verstuurd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bekendmaking van de beslissing of na de datum waarop deze had moeten worden beteken, naar volgend adres:

 

Stedenbouwkundig College

Urban.brussels

(Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Kunstberg 10-13

1000 Brussel


 

Als hij gehoord wenst te worden, moet dit vermeld worden in de brief waarin beroep wordt aangetekend.

Voor de raadpleging van de wetgeving met betrekking tot het Stedenbouwkundig College, meer bepaald de artikelen 169 tot 174 en 180 tot 182 van de ordonnantie van 14 mei 2009 (BWRO) verwijzen we naar de website: http://www.just.fgov.be/ of naar BWRO.

 

Alle bijkomende informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Stedenbouwkundig College:

Tel.: 02/432 83 38

Document acties