U bent hier: Home / Nieuws / COVID-19: besluit tot verlenging van sommige termijnen van het BWRO

COVID-19: besluit tot verlenging van sommige termijnen van het BWRO

15-01-2021 - Wegens de nieuwe maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de tweede golf van het coronavirus COVID-19 in te dijken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 23 december 2020 ingestemd met het volmachtbesluit nr. 2020/052 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Dit besluit is op 31 december 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Concreet voorziet dit besluit de volgende vier maatregelen:

Ten eerste de vervaltermijn binnen dewelke het college van burgemeester en schepenen of de gemachtigde ambtenaar zijn beslissing dienen te betekenen, wordt verlengd met een termijn van maximaal 3 maanden.

Deze verlenging is van toepassing op de aanvragen ingediend tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021.

Ten tweede de termijn waarbinnen de overlegcommissie haar advies dient uit te brengen wordt met 45 dagen verlengd.

Ten derde, om te garanderen dat bij de reorganisatie van de openbare onderzoeken en van de overlegcommissies de door de federale overheid opgelegde maatregelen van social distancing nageleefd worden, wordt hun werking aangepast.

 

De aanpassingen gebeuren als volgt:

Tijdens de openbare onderzoeken dienen volgende handelingen op afspraak te gebeuren:

(1) de raadpleging van het administratieve dossier;

(2) de mededeling van technische toelichtingen;

(3) de indiening van een mondelinge opmerking of bezwaar.

 

De overlegcommissies dienen in de eerste plaats virtueel te worden georganiseerd en:

(1) enkel de personen die uitdrukkelijk hebben verzocht om tijdens het openbaar onderzoek gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie;

(2) het aantal personen dat de aanvrager begeleid of vertegenwoordigt, wordt beperkt tot twee;

(3) in de veronderstelling van een petitie, een wijkcomité of een ander type vereniging wordt het aantal personen dat tot een overlegcommissie toegelaten wordt, beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging;

(4) de zitting van de overlegcommissie mag via videoconferentie worden georganiseerd, of met fysieke aanwezigheid, op voorwaarde dat de maatregelen die worden voorzien door het protocol voor de organisatie van de overlegcommissies strikt worden nageleefd Beide regelingen kunnen ook in combinatie worden georganiseerd;

(5) de keuze over de wijze waarop de overlegcommissie wordt georganiseerd, wordt genomen door het secretariaat van de overlegcommissie;

(6) als de overlegcommissie via videoconferentie doorgaat, is de voorafgaande goedkeuring van alle bezwaarindieners die door de overlegcommissie willen worden gehoord, niet vereist. Als een bezwaarindiener de gemeente er evenwel over inlicht dat hij/zij niet via videoconferentie aan een overlegcommissie kan deelnemen, zorgt de gemeente ervoor dat er een lokaal ter beschikking staat, met inachtneming van de gezondheids- en beschermingsmaatregelen, waardoor de bezwaarindieners in kwestie de overlegcommissie via videoconferentie kan volgen en er op die manier aan kan deelnemen;

(7) als geen enkele bezwaarindiener heeft verzocht om door de overlegcommissie gehoord te worden en als de aanvrager het ermee eens is, wordt de zitting van de overlegcommissie enkel in aanwezigheid van de leden van de overlegcommissie gehouden, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

Deze modaliteiten zijn van toepassing tot 31 december 2021.

Ten vierde, de termijn waarbinnen het Stedenbouwkundig College zijn advies over het beroep dient te betekenen, wordt verlengd met maximaal 2 maanden.

Deze verlenging is van toepassing op beroepen ingediend tussen 1 januari en 31 maart 2021, ongeacht of de verzoeker al dan niet heeft gevraagd om door het Stedenbouwkundig College te worden gehoord.

Document acties

gearchiveerd onder: