U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwigheden inzake vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen of van procedurele handelingen en van stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur

Nieuwigheden inzake vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen of van procedurele handelingen en van stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur

21-04-2022

Op 30 maart 2022 werden in het Belgisch Staatsblad gelijktijdig het besluit tot wijziging van het zogenoemde besluit 'van geringe omvang' van 13 november 2008 en het nieuwe besluit tot opheffing en vervanging van het besluit van 29 januari 2004 met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur gepubliceerd.

De wijzigingen, aangebracht aan het besluit van 13 november 2008 'van geringe omvang', beogen hoofdzakelijk:

 • De tijdelijke handelingen en werken;
 • De werven;
 • De handelingen en werken aan de weg;
 • De verbouwings- en inrichtingswerken binnen het gebouw;
 • De bestemmings- en gebruikswijzigingen;
 • De externe inrichtingen, constructies, verbouwingen en wijzigingen (isolatie);
 • De ingrepen aan hoogstambomen;
 • De beperkte ingrepen aan een beschermd goed;
 • De telecommunicatie (omzetting van de richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie, en verduidelijking van de voorwaarden vermeld in uitvoeringsverordening 2020/1070 van 20 juli 2020);
 • De handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning krachtens stedenbouwkundige verordeningen;
 • Energie uit hernieuwbare bronnen (omzetting van de richtlijn 2018/2001 van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen).

In het nieuwe besluit met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur worden volgende doelstellingen nagestreefd:

 • het verzekeren van de samenhang met de andere uitvoeringsbesluiten van het BWRO, met name gelet op de wijzigingen als gevolg van de ordonnantie van 30 november 2017;
 • de helderdere reorganisatie van de verschillende afdelingen van de bijlage;
 • het creëren van de mogelijkheid tot de uitbouw van stedenbouwkundige vergunningen voor tijdelijke evenementen en projecten die zich op korte termijn aanbieden, zoals de tijdelijke bezetting, de nieuwe woonvormen of modulaire constructies.

 

Voor een beter begrip van deze teksten verwijzen we u naar de verslagen van de Regering die bij elk besluit worden gevoegd en die eveneens werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt de twee teksten via deze link.

Er werd voorzien in een uitgestelde inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het besluit 'van geringe omvang', want de inwerkingtreding van de omzetting van de Europese richtlijnen betreffende de telecommunicatie enerzijds en de energie uit hernieuwbare bronnen anderzijds is dringend. De bepalingen met betrekking tot deze omzettingen worden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, nl. op 9 april 2022, van kracht.

De rest van het wijzigingsbesluit en het besluit tot opheffing en vervanging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur daarentegen worden pas van kracht een maand na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad, nl. op 30 april 2022.

Het bestuur heeft geconsolideerde versies van het besluit ‘van geringe omvang’ voorbereid om de inwerkingtreding van deze teksten te ondersteunen. Ze zijn beschikbaar via deze link.

Document acties

gearchiveerd onder: