U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu.

25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu.

05-07-2019 - Dit besluit geeft concreet gestalte aan de hervorming van het BWRO en meer in het bijzonder de wijzigingen van artikel 6 van gezegd wetboek.

Deze Besluit werd het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 17 mei 2019.

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

Ten eerste  beoogt het besluit de omzetting van de richtlijn 2014/52/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling en bijgevolg de verbetering van de informatieverstrekking en de voorlichting van het publiek.

Zo wordt bepaald wat volgt:

  • de berichten van openbaar onderzoek moeten gepubliceerd worden op de website van de gemeente;
  • de vergunningaanvrager moet de documenten van zijn aanvraag uploaden naar een speciaal elektronisch platform waar ze vrij kunnen worden geraadpleegd voor de duur van het openbaar onderzoek;
  • de raadpleging, op het gemeentebestuur, van het voor openbaar onderzoek beschikbaar gemaakt dossier, is mogelijk op een dag tijdens de week tot 20.00 uur;

 

Ten tweede zet het besluit ook de bovenvermelde richtlijn om door te bepalen dat elke aanvraag die betrekking heeft op een project dat het voorwerp is van een effectenbeoordeling (in het kader van een verslag of van een effectenstudie) voortaan het voorwerp moet zijn van een openbaar onderzoek gedurende een periode van 30 dagen.

Ten derde geeft het besluit enige opheldering bij de axonometrie.

 

Zo wordt bepaald wat volgt:

  • een gelijkwaardig systeem van grafische voorstelling kan de voorkeur krijgen boven de axonometrie;
  • de term "mandelig" kreeg de voorkeur boven de term "aangrenzend";
  • de aanplakking is identiek aan de aanplakking vereist voor vergunningsaanvragen.

 

Ten vierde verandert het besluit de modaliteiten van aankondiging van een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek moet voortaan uiterlijk op de derde dag vóór de datum van opening van het onderzoek aangekondigd worden.

Deze wijzigingen treden in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel I  van het BWRO, zoals opgenomen in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. Zoals bekend is de inwerkingtreding van deze bepalingen uitgesteld tot 1  september 2019.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de openbare onderzoeken waarvoor de aanplakking gebeurt vanaf deze datum, met uitzondering van artikel 11, van toepassing op de vergunningsaanvragen en de aanvragen van certificaten die na deze datum ingediend worden.

Document acties

gearchiveerd onder: