U bent hier: Home / Nieuws / BWRO-hervorming

BWRO-hervorming

30-04-2018 - Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, werd in het BS gepubliceerd op 20 april 2018 en zal gedeeltelijk van kracht worden op 30 april 2018!

 

 

 

Het nieuwe BWRO wordt immers in 2 stappen van kracht:

- een onmiddellijke inwerkingtreding 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: voor de planning (Titel II), de stedenbouwkundige verordeningen (Titel III) en de stedenbouwkundige inlichtingen (artikelen 275 en 276/1);

- een uitgestelde inwerkingtreding 1 jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (20 april 2019): voor alle andere materies (waaronder de vergunningen)

 

Dit ambitieuze project van de minister-president en de administratie moet leiden tot de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regelgeving om beter de verwachtingen te kunnen inlossen van de sector, van de burgers en de professionals, in overeenstemming met de jurisprudentie van de Raad van State en de Europese richtlijnen.

Ziehier een beknopt overzicht van de grote krachtlijnen van de BWRO-hervorming:

  • De wijziging van het planningsproces: de richtschema's worden in het BWRO verwerkt en worden voortaan 'Richtplannen van aanleg' (RPA's) genoemd. Dankzij deze RPA's kunnen de projecten uitgevoerd worden in de tien door de regering bepaalde prioritaire strategische zones, waaronder Josaphat, Delta, Thurn & Taxis en de Kanaalzone;
  • De versoepeling van de gemeentelijke instrumenten voor aanleg, zodat de BBP's (bijzondere bestemmingsplannen) beter aan de specifieke ligging en behoeften van elke perimeter aangepast kunnen worden;
  • De vereenvoudigde en snellere behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: een betere omkadering van de wijzigingen van de vergunningsaanvragen tijdens het onderzoek, de verlichting van de verplichtingen inzake de milieueffectenevaluatie, deverplichte termijnen, ...;
  • De vereenvoudiging van de verkavelingsvergunningen, zowel qua toepassingsveld als qua wijziging;
  • Het beheer van de gemengde projecten (stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning) wordt gerationaliseerd via de invoering van een 'unieke postbus' en de versterking van het gelijktijdige onderzoek van de twee aanvragen;
  • Inzake erfgoed: de introductie van een 'gemachtigde ambtenaar voor Erfgoed' en de herziening van de beschermingsprocedure;
  • Voor de stedenbouwkundige inlichtingen stelt de BWRO-hervorming een nieuw systeem voor opdat de feitelijke toestand zou samenvallen met de rechtstoestand, ter bescherming van wie in de toekomst vastgoed verwerft;
  • Voor de oudere stedenbouwkundige overtredingen wordt weliswaar geen algemene amnestie verleend, maar worden de regularisatievoorwaarden verduidelijkt;
  • De hervorming wijzigt ook de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen: spiegelbepalingen van het BWRO met betrekking tot de gemengde projecten en wijzigingen eigen aan het milieurecht.

 

Bijlage 1 - Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen
Bijlage 2 - Stedenbouwkundige inlichtingen verstrekt door de gemeente

 

Document acties

gearchiveerd onder: