U bent hier: Home / De spelregels

De spelregels

Geopende boek

Regelgeving op het vlak van stedenbouw in het Brussels Gewest

De wetgeving en de regelgeving met betrekking tot stedenbouw beogen de verbetering van de leefomstandigheden in onze stad. Bovendien garanderen zij de inwoners van het gewest dat een harmonieuze ordening prioritair is.
Deze regelgeving maakt de ontwikkeling en de inrichting van het gewestelijke grondgebied tot een duurzaam antwoord op de sociale, economische, erfgoedkundige en milieubehoeften van de gemeenschap. Aandachtspunten zijn daarbij:

  • het kwaliteitsgerichte beheer van de leefomgeving,
  • het zuinige gebruik van de bodem en van zijn rijkdommen,
  • de instandhouding en de ontwikkeling van het culturele, natuurlijke en landschappelijke erfgoed,
  • de verbetering van de energieprestatie van de gebouwen.

 

De stedenbouwkundige regelgeving in Brussel verschilt van die in Vlaanderen en in Wallonië. De behandeling van de vergunningsaanvragen verlopen in het Brussels Gewest dus volgens specifieke procedures. Brussel volgt ook een eigen lijst van werken waarvoor vooraf een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Het BWRO

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, regelt stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bepaalt de instrumenten die de bijzondere regels vastleggen waaraan de ontwerpen worden onderworpen. De meestgebruikte instrumenten zijn de bestemmingsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen en de verkavelingsvergunningen.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen bepalen de gebieden en hun bestemming: huisvesting, kantoren, handelszaken, groene ruimten ...
Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) behandelt het hele gewestelijke grondgebied.
Bepaalde gemeenten maken ter aanvulling hiervan bijzondere bestemmingsplannen (BBP's).

Stedenbouwkundige verordeningen

De stedenbouwkundige verordeningen bepalen de regels die van toepassing zijn op de bouwwerken en op hun onmiddellijke omgeving (bouwprofiel, hoogte ...).
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) behandelt het hele gewestelijke grondgebied, net als het GBP.
De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV's) vullen de GSV-bepalingen op lokaal niveau aan.

Verkavelingsvergunningen

De verkavelingsvergunningen houden verordenende voorschriften in die het gebruik van de kavels regelen (bestemming, inplanting, bouwprofiel, vormgeving van de bouwwerken ...).

Opgelet

De naleving van de regels vormt niet het enige beslissingselement.
De overheid die de uitspraak doet moet ook een oordeel vellen over de opportuniteit van het ontwerp en over de naleving van de goede plaatselijke aanleg.

15-12-2010 11:35

Andere plannen

Er zijn nog meer plannen: de strategische plannen (het gewestelijk ontwikkelingsplan en de gemeentelijke ontwikkelingsplannen).
Deze plannen zijn niet dwingend (behalve voor de overheden die gesubsidieerde werken ondernemen) en bepalen de grote opties (strategieën) voor de ordening van het gewest en van de gemeenten. Verder vormen ze de basis voor de ontwikkeling van de verordenende instrumenten.

Document acties