U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) / Volledige lijst van de uitvoeringbesluiten inzake planning, stedenbouw en onroerend erfgoed

Volledige lijst van de uitvoeringbesluiten inzake planning, stedenbouw en onroerend erfgoed

Algemene opmerkingen: De besluiten zijn opgelijst op basis van de inhoudsopgave van het BWRO. De besluiten met individuele draagkracht zijn niet opgenomen in de lijst.

 

 

TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN

 

Hoofdstuk I - Doelstellingen (art. 1-4)

Hoofdstuk II - Machtiging (art. 5-5/1)

Hoofdstuk III - Openbaar onderzoek (art. 6)

Hoofdstuk IV - Adviescommissies

Afdeling I - De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (art. 7-8)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Afdeling II - De overlegcommissies (art. 9-10)

 • 29 juni 1992 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende de overlegcommissies
 • 12 MEI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, toegekend aan de gemeenten voor de werkingskosten van de gemeentelijke overlegcommissies

Afdeling III - De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (art. 11)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdstuk IVbis - De Bouwmeester (art. 11/1)

Hoofdstuk V - Stedenbouwkundig College (art. 12)

 • 29 JUNI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het stedebouwkundig college.

Hoofdstuk VI - Termijnen en communicatiemiddelen (art. 12/1-12/2)

 

TITEL II - PLANNING

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen (art. 13-15/1)

 • 18 MEI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de toekenning van toelagen aan de gemeenten voor de opmaak of wijziging van hun gemeentelijk ontwikkelingsplan

Hoofdstuk II - Gewestelijk ontwikkelingsplan

Afdeling I - Algemeen (art. 16)

Afdeling II - Inhoud (art. 17)

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 18-19)

Afdeling IV - Wijzigingsprocedure (art. 20)

Afdeling V - Gevolgen van het plan (art. 21)

Afdeling VI - Opvolging van het plan (art. 22)

Hoofdstuk III - Gewestelijk bestemmingsplan

Afdeling I - Algemeen (art. 23)

Afdeling II - Inhoud (art. 24)

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 25-26)

 • 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure van toepassing op het gewestelijk ontwikkelingsplan, het gewestelijk bestemmingsplan, de richtplannen van aanleg en de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen

 

Afdeling IV - Wijzigingsprocedure (art. 27)

Afdeling V - Gevolgen van het plan (art. 28-29)

 • 3 MEI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan

Afdeling VI - Opvolging van het plan (art. 30)

 

Hoofdstuk IIIbis - Richtplan van aanleg

Afdeling I - Algemeen (art. 30/1)

Afdeling II - Inhoud (art. 30/2)

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 30/3-30/7)

Afdeling IV - Wijzigings- en opheffingsprocedure (art. 30/8)

Afdeling V - Gevolgen van het richtplan van aanleg (art. 30/9-30/10)

Afdeling VI - Opvolging van het richtplan van aanleg (art. 30/11)

 Hoofdstuk IV - Gemeentelijk ontwikkelingsplan

Afdeling I - Algemeen (art. 31)

Afdeling II - Inhoud (art. 32)

 • 18 MEI 2006. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inhoud en de algemene voorstelling van het gemeentelijk ontwikkelingsplan.

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 33-36)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen

Afdeling IV - Wijzigingsprocedure (art. 37)

Afdeling V - Gevolgen van het plan (art. 38)

Afdeling VI - Opvolging van het plan (art. 39)

Hoofdstuk V - Bijzonder bestemmingsplan

Afdeling I - Algemeen (art. 40)

 • 20 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de gewestelijke financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opstellen, wijzigen en opheffen van de bijzondere bestemmingsplannen
 • 29 JUNI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan op verzoek van inwoners

Afdeling II - Inhoud (art. 41)

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 43-50)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen
 • 2 DECEMBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inhoud van het dossier dat dient ingediend te worden door het college van burgemeester en schepenen in toepassing van artikel 44 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Afdeling IIIbis - Initiatief van de burgers (art. 51)

Afdeling Vbis - Wijzigings- en opheffingsprocedures (art. 57/1)

Afdeling VI - Bijzondere opheffingsprocedures (art. 62-63)

Afdeling VII - Gevolgen van het plan (art. 64-65)

Afdeling VIII - Opvolging van het plan (art. 68)

Hoofdstuk VI - Onteigening en vergoeding

Afdeling I - Beginsel (art. 69)

Afdeling II - Procedure (art. 70-76)

Afdeling III - Vergoedingen (art. 77-78)

Afdeling IV - Uitvoeringstermijn voor de onteigeningen (art. 79-80)

Afdeling V - Vergoeding van de waardeverminderingen (art. 81-82)

 Hoofdstuk VII - Ruilverkaveling en herverkaveling (art. 83-86)

 

TITEL III - STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

 

Hoofdstuk I - Algemeen (art. 87-87/1)

Hoofdstuk II - Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen (art. 88-89/5)

Hoofdstuk III - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (art. 91-93)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de besturen en instanties die verzocht worden hun advies uit te brengen in het kader van de door titels II en III van het BWRO bepaalde procedures met betrekking tot de plannen en de stedenbouwkundige verordeningen
 • De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GemSV)

Hoofdstuk III - Gevolgen van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (art. 94-96)

Hoofdstuk IV - Wijziging en opheffing van de gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (art. 97)

 

TITEL IV - VERGUNNING EN ATTESTEN

 

Hoofdstuk I - Verschillende soorten vergunningen

Afdeling I - Stedenbouwkundige vergunning

Onderafdeling 1 - Handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning (art. 98)

 • 12 DECEMBER 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik.
 • 13 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect

Onderafdeling 2 - Stedenbouwkundige lasten (art. 100)

 • 26 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen

Onderafdeling 3 - Verval en verlenging (art. 101-101/1)

 • 3 JULI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het verval en de verlenging van de stedebouwkundige vergunningen

Onderafdeling 4 - Vergunning van beperkte duur (art. 102)

Onderafdeling 5 - Wijziging van de stedenbouwkundige vergunning (art. 102/1)

Afdeling II - Verkavelingsvergunning

Onderafdeling 1 - Handelingen onderworpen aan een verkavelingsvergunning (art. 103-104)

Onderafdeling 2 - Gevolgen van de verkavelingsvergunning (art. 105-111)

Onderafdeling 3 - Stedenbouwkundige lasten (art. 112)

Onderafdeling 4 - Vervaltermijn (art. 113-117)

Onderafdeling 5 - Wijziging van de verkavelingsvergunning (art. 118-123)

 Hoofdstuk II - De vergunnende overheden

Afdeling I - Het college van burgemeester en schepenen (art. 123/1)

Afdeling II - De gemachtigde ambtenaar (art. 123/2)

 • 12 DECEMBER 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met handelingen en werken van openbaar nut waarvoor de stedenbouwkundige attesten en de stedenbouwkundige vergunningen afgegeven worden door de gemachtigde ambtenaar
 • 24 JUNI 1993. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedebouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedebouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar

Afdeling III - De Regering (art. 123/3)

Hoofdstuk III - Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen (art. 123/4)

Afdeling I - Vergunningen afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen

Onderafdeling 1 - Indiening en behandeling van de aanvraag (art. 124-126/1)

 • 12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
 • 18 OKTOBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
 • 21 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige attesten en/of vergunningen en tot verkavelingsvergunningen
 • 25 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de verzending van documenten tussen overheden vereist voor de behandeling van vergunnings- en attestaanvragen geregeld door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten
 • 23 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering
 • 9 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies

Onderafdeling 2 - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen (art. 156-159)

Onderafdeling 3 - Schorsing en vernietiging van de vergunning (art. 161-163)

 • 4 JULI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure volgend op de schorsing van een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest

Afdeling II - Vergunningen afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar

Onderafdeling 1 - Voorafgaande effectenbeoordeling van bepaalde projecten

Onderonderafdeling 1.1 - Algemeen (Art. 175/1)

Onderonderafdeling 1.2 - Aanvragen onderworpen aan een effectenstudie (art. 175/2-175/14)

Onderonderafdeling 1.3 - Aanvragen die onderworpen worden aan een effectenverslag (art. 175/15-175/21)

Onderafdeling 2 - Indiening en behandeling van de aanvragen (art. 176-177/1)

Onderafdeling 3 - Bijzondere bepalingen voor de verkavelingsvergunning (art. 177/2-177/3)

Onderafdeling 4 - Beslissing van de gemachtigde ambtenaar (art. 178-188)

Afdeling III - Beroep bij de Regering (art. 188/1-188/6)

Afdeling IV - Gezamenlijke bepalingen

Onderafdeling 1 - Speciale regelen van openbaarmaking (art. 188/7-188/11)

Onderafdeling 2 - Overige gezamenlijke bepalingen (art. 188/12-195)

Hoofdstuk IIIbis - Speciale regelen voor de indiening en behandeling van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en beroepen betreffende schoolgebouwen

Afdeling I - Strekking van hoofdstuk IIIbis (art. 197/1)

Afdeling II - Indiening en behandeling van de vergunningsaanvraag (art. 197/2-197/14)

Afdeling III - Beroep bij de Regering (art. 197/15-197/17)

 

Hoofdstuk IV - Stedenbouwkundig attest

 

Afdeling I - Begrip (art. 198)

Afdeling II - Afgifteprocedure (art. 199-202)

Afdeling III - Gevolgen van het stedenbouwkundig attest (art. 203-205)

 

TITEL V - BESCHERMING VAN HET ONROEREND ERFGOED

 

 Hoofdstuk I - Algemeen (art. 206)

 Hoofdstuk II - De inventaris van het onroerende erfgoed (art. 207)

 Hoofdstuk III - De bewaarlijst

Afdeling I - Het inschrijven op de bewaarlijst en het opleggen van bijzondere behoudsvoorwaarden (art. 210-213)

Afdeling II - Gevolgen (art. 214-219)

Afdeling III - Royering van de bewaarlijst en wijziging van de behoudsvoorwaarden (art. 220-221)

 Hoofdstuk IV - De bescherming

Afdeling I - Beschermingsprocedure (art. 222-230)

Afdeling II - Gevolgen van de bescherming (art. 231-238)

 

Afdeling III - Procedure tot opheffing van de bescherming (art. 239)

 Hoofdstuk IVbis - Het register van het onroerend erfgoed (art. 239/1-239/2)

 Hoofdstuk V - Beheer, werken en toelagen (art. 240-241)

Hoofdstuk VI - Onteigening (art. 242)

Hoofdstuk VIbis - Beheersplan voor erfgoed (art. 242/1-242/14)

Afdeling I - Algemeen (art. 242/1)

Afdeling II - Inhoud (art. 242/2)

Afdeling III - Uitwerkingsprocedure (art. 242/3-242/9)

Afdeling IV - Wijzigingsprocedure (art. 242/10-242/11)

Afdeling V - Gevolgen (art. 242/12)

Afdeling VI - Informatie met betrekking tot de uitvoering van het plan (art. 242/13)

Afdeling VII - Uitvoeringsbesluiten (art. 242/14)

 Hoofdstuk VII - Opgravingen, peilingen en archeologische vondsten

Afdeling I - De personen die ertoe gemachtigd zijn opgravingen en peilingen uit te voeren (art. 243)

Afdeling II - De opgravingen en peilingen van openbaar nut (art. 244)

Afdeling III - De opgravingen en peilingen naar aanleiding van een vergunningsaanvraag (art. 245)

Afdeling IV - De archeologische vondsten (art. 246)

Afdeling V - De vergoedingen (art. 247)

Afdeling VI - Het toezicht op de roerende archeologische goederen (art. 248)

Afdeling VII - De toelagen (art. 249)

 Hoofdstuk VIII - Bijzondere bepaling (art. 250)

 

TITEL VI - NIET-UITGEBATE BEDRIJFSRUIMTEN 

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen (art. 251-252)

Hoofdstuk II - De inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten (art. 253)

Hoofdstuk III - Rehabilitatie en herbestemming (art. 254-256)

Hoofdstuk IV - Onteigening (art. 257)

 

TITEL VII - HET VOORKOOPRECHT

 

Hoofdstuk I - Algemeen (art. 258-259)

Hoofdstuk II - De aan het voorkooprecht onderhevige perimeter (art. 260-261)

Hoofdstuk III - De houders van het voorkooprecht (art. 262)

Hoofdstuk IV - De uitoefening van het voorkooprecht

Afdeling I - De aan het voorkooprecht onderworpen vastgoedoperaties (art. 263-264)

Afdeling II - De onderhandse overdracht (art. 265-268)

Afdeling III - De openbare verkoop (art. 269)

Afdeling IV - De onteigening (art. 270-272)

 Hoofdstuk V - Formaliteiten en vordering tot nietigverklaring (art. 273-274)

 

TITEL VIII - INLICHTINGEN EN INFORMATIE

 

 Hoofdstuk I - Stedenbouwkundige inlichtingen (art. 275-276/1)

Hoofdstuk II - Mededeling van inlichtingen en documenten inzake planning en stedenbouw (art. 277-279)

Hoofdstuk III - De publiciteit voor de verkoop en de verhuring (art. 280-281/1)

 

 

TITEL IX - FISCALE MAATREGELEN

 

Hoofdstuk I - Taksen op de niet-bebouwde percelen (art. 282)

Hoofdstuk II - Taksen op de ruimten opgenomen in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten (art. 283-297)

Hoofdstuk III - Immunisatie en vrijstelling betreffende bepaalde goederen die vallen onder het beschermd of op de bewaarlijst ingeschreven erfgoed (art. 298-299)

 

TITEL X - MISDRIJVEN EN STRAFBEPALINGEN

 

Hoofdstuk I - Misdrijven

Afdeling I - Handelingen die als misdrijf gelden (art. 300)

Afdeling II - Vaststelling van de misdrijven (art. 300/1-301)

Afdeling III - Stopzettingsprocedure van de in overtreding uitgevoerde handelingen en werken (art. 302-304)

Afdeling IV - Ambsthalve uitvoering (art. 305)

Hoofdstuk II - Strafbepalingen (art. 306-310)

Hoofdstuk III - Overschrijving (art. 311-312)

Hoofdstuk IV - Dading (art. 313)

Hoofdstuk V - Administratieve geldboetes (art. 313/1-313/11)

 

TITEL XI - SLOTBEPALINGEN

 

Hoofdstuk I - Slot- en overgangsbepalingen van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw

Afdeling I - Implementatie van de Europese richtlijnen (art. 314)

Afdeling II - Opheffingsbepalingen (art. 315-319)

Afdeling III - Overgangs- en slotbepalingen (art. 320-331)

Hoofdstuk II - Overgangs- en eindbepalingen van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed (art. 332-334)

Hoofdstuk III - Overgangs- en eindbepalingen van de ordonnantie van 18 december 2003 betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de niet-uitgebate bedrijfsruimten (art. 335)

 

TITEL XII - STELSEL VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN VOOR DE PERIODE VAN 1 AUGUSTUS 2003 TOT 8 JANUARI 2004

 

Hoofdstuk I - Glossarium (art. 336)

Hoofdstuk II - Feiten die verplichte stedenbouwkundige lasten tot gevolg hebben (art. 337)

Hoofdstuk III - Aard van de verplichte of facultatieve stedenbouwkundige lasten (art. 338-339)

Hoofdstuk IV - Omvang van de verplichte stedenbouwkundige lasten (art. 340-341)

Hoofdstuk V - Vrijstelling van de verplichte en facultatieve lasten (art. 342)

Hoofdstuk VI - Termijn voor de realisatie van de verplichte of facultatieve stedenbouwkundige lasten (art. 343)

Hoofdstuk VII - Financiële waarborgen (art. 344-347)

 

TITEL XIII - STELSEL VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN VOOR DE PERIODE VAN 9 JANUARI 2004 TOT 15 JUNI 2009

 

Hoofdstuk I - Glossarium (art. 348)

Hoofdstuk II - Feiten die verplichte stedenbouwkundige lasten tot gevolg hebben (art. 349)

Hoofdstuk III - Aard van de verplichte of facultatieve stedenbouwkundige lasten (art. 350-351)

Hoofdstuk IV - Omvang van de verplichte stedenbouwkundige lasten (art. 352-353)

Hoofdstuk V - Vrijstelling van de verplichte en facultatieve lasten (art. 354)

Hoofdstuk VI - Termijn voor de realisatie van de verplichte of facultatieve stedenbouwkundige lasten (art. 355)

Hoofdstuk VII - Financiële waarborgen (art. 356-360)

 

BIJLAGEN

Bijlage A - Aan een effectenstudie onderworpen projecten

Bijlage B - Aan een effectenrapport onderworpen projecten

Bijlage C - Inhoud van het milieueffectenrapport van de plannen en stedenbouwkundige verordeningen

Bijlage D - Criteria voor de vaststelling van de mogelijke aanzienlijke effecten van plannen en stedenbouwkundige verordeningen

Bijlage E - Selectiecriteria voor projecten onderworpen aan de effectenbeoordeling

Bijlage F - Informatie bestemd voor de voorafgaande beoordeling van de effecten van de projecten

 

 

Document acties