U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Bekendmaking start van de werken

Aanplakking van de vergunning en bekendmaking van de start van de werken

Voor de start van de werken moet de houder van de vergunning een mededeling AANPLAKKEN die te kennen geeft dat de vergunning afgeleverd werd (tijdens de hele duur van de werf) en de overheid OP DE HOOGTE BRENGEN van de aanvang van de toegestane werken.

Deze verplichtingen komen voort uit het artikel 194/2 van het BRWO en de toepassingsmodaliteiten worden in het besluit van 8 september 2011 gepreciseerd.

Opgelet, de niet-naleving van deze verplichtingen vormt een bouwmisdrijf!

Art. 194/2 van het BRWO :

« Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning afgegeven is, moet op het terrein worden aangeplakt door de aanvrager, hetzij, wanneer het werken betreft, vóór de aanvang van de werken en tijdens de hele duur ervan, hetzij, in de overige gevallen, vanaf de voorbereidingen voor de handeling of handelingen en tijdens de hele uitvoering ervan.

Gedurende die tijd, moet de vergunning en het bijhorende dossier, of een door het gemeentebestuur of de gemachtigde ambtenaar gewaarmerkt afschrift van deze stukken, voortdurend ter beschikking van de in artikel 30 aangewezen ambtenaren liggen, op de plaats waar de werken worden uitgevoerd en de handeling of handelingen worden verricht.


De houder van de vergunning moet het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de aanvang van de toegestane werken of handelingen alsook van de in het eerste lid bedoelde aanplakking, tenminste acht dagen alvorens de werken aan te vatten.

De Regering stelt de nadere regels voor de toepassing van dit artikel vast.
»

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2011 betreffende de aanplakking en de verwittiging, voorgeschreven voor de toegestane stedenbouwkundige handelingen en werken.

Document acties