U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het BWRO en in artikel 26 van de OMV van 5 juni 1997 en de voorstelling van deze studie.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het BWRO en in artikel 26 van de OMV van 5 juni 1997 en de voorstelling van deze studie.

25-06-2019 - Het besluit in kwestie werd op 6 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit kadert binnen de noodzakelijke uitvoering van de nieuwe hervorming van het BWRO, de OMV en andere door de ordonnantie van 30 november 2017 beoogde aanverwante wetgevingen.

25.04.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot het typebestek voor de effectenstudie, bedoeld in artikel 175/3 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en in artikel 26 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) en de voorstelling van deze studie.

 

1.       Nieuwe procedure :

Het besluit in kwestie werd op 6 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het besluit kadert binnen de noodzakelijke uitvoering van de nieuwe hervorming van het BWRO, de OMV en andere door de ordonnantie van 30 november 2017 beoogde aanverwante wetgevingen.

Dit besluit:

· Wijzigt het typebestek, overeenkomstig artikel 175/3, § 1, punt 9° van het BWRO en artikel 26, lid 2 van de OMV.

Het typebestek is een nieuw verplicht onderdeel van de voorbereidende nota die elke aanvraag tot milieuattest of -vergunning, die krachtens artikels 175/3 van het BWRO en 18 van de OMV afhangt van een effectenstudie, vergezelt.

· Preciseert dat de effectenstudie (zoals bedoeld in artikel 175/8 van het BWRO en 26 van de OMV) opgenomen moet zijn in de vorm van het typebestek, overeenkomstig artikel 175/8, lid 2 van het BWRO en 26, lid 2 van de OMV.

Het besluit zal op 1 september 2019 in werking treden overeenkomstig artikel 344, lid 1, punt 2° van de ordonnantie van 30 november 2017, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 4 april 2019.

Opgelet: dit besluit zal enkel gelden voor de dossiers voor een aanvraag tot milieuattest of -vergunning die vanaf 1 september 2019 worden ingediend.

 

2.       Oude procedure :

Voor dossiers die nog vóór 1 september 2019 worden ingediend, zal elke aan een effectenstudie onderworpen aanvraag tot milieuattest of -vergunning de volgende procedure volgen (samengevat):

· Indiening van de aanvraag, vergezeld van een nota die de effectenstudie voorbereidt en de elementen omvat als bedoeld in artikel 129, § 1 van het BWRO of artikel 18, § 2 van de OMV;

· Redactie van het ontwerpbestek door Leefmilieu Brussel of de administratie, overeenkomstig artikel 20, § 2 van de OMV of 130, § 1, lid 1 en 2 van het BWRO;

· Voor het dossier gelden de speciale regelen van openbaarmaking, krachtens artikel 21 van de OMV of 130, § 1, lid 3 van het BWRO, namelijk:

- het advies van de overlegcommissie en;

- het openbaar onderzoek (15 dagen) over onder meer het ontwerpbestek;

· Definitieve goedkeuring van het bestek van de effectenstudie, op grond van artikel 23 van de OMV of artikel 132, § 1 van het BWRO.

 

3.       Conclusie:

Het besluit in kwestie houdt dus de volgende nieuwigheden in:

- Een aan de speciale regelen van openbaarmaking onderworpen typebestek; 

- Een voorstelling van de effectenstudie via het typebestek opdat het vlotter kan worden gelezen.

 

Document acties

gearchiveerd onder: