U bent hier: Home / Nieuws / Het BWRO werd gewijzigd !

Het BWRO werd gewijzigd !

12-05-2014 - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad van 07.05.2014) - Betreft: misdrijven – stedenbouwkundige inlichtingen – Scholenplan

Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

=> Belgisch Staatsblad: 7 mei 2014

=> Betreft: misdrijven – stedenbouwkundige inlichtingen – Scholenplan

Officieuze gecoördineerde versie van de wijziginegen van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels)

 

1. Misdrijven

=> Inwerkingtreding: 1 augustus 2014.

=> De wijzigingen van art. 300/1, 313 en 313/1 tot 313/11 zijn enkel van toepassing op situaties die aanleiding hebben gegeven tot de vaststelling van een misdrijf na 1 augustus 2014.

=> Wijziging van de volgende artikels van het BWRO:

-          art. 5 en 5/1: aanstelling van sanctionerende ambtenaren

-          art. 101: geen verval (en dus geen verlenging) voor de

regularisatievergunning

-          art. 192: planning van de uitvoering van de regularisatiewerken

-          art. 300: nieuwe handelingen gelden als bouwmisdrijf

-          art. 300/1: strafrechtelijke vervolging of administratieve geldboete

-          art. 301: vaststelling van de misdrijven

-          art. 302 en 304: procedure van staking van de werken

-          art. 305: ambtshalve uitvoering (niet meer beperkt tot de

stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur)

-          art. 306: strafsancties

-          art. 313: opheffing van het systeem van overschrijving

-          art. 313/1 tot 313/11 (in plaats van art. 313bis tot 313octies): titel X, nieuw « hoofdstuk V - Administratieve geldboetes »:  het Bestuur is gemachtigd om  geldboetes en herstelmaatregelen te bepalen bij ontstentenis van tussenkomst van het Parket

-          art. 330, § 3: regularisatievergunning voor werken uitgevoerd tussen 1975 en 1992.

 

2. Stedenbouwkundige inlichtingen

=>Wijziging van de volgende artikels van het BWRO:

-            art. 275: actualisering van de stedenbouwkundige inlichtingen

=> Inwerkingtreding: 1ste november 2014.

=> Toepassing op elk antwoord van een overheid die een vraag

om stedenbouwkundige inlichtingen heeft ontvangen, dat

verstrekt wordt vanaf 1ste november 2014.

- art. 99, 280 en 281: referentie van de nieuwe stedenbouwkundige

inlichtingen in de onroerende publiciteit.

=> Inwerkingtreding: 1 augustus 2014.

 

3. Scholenplan: versnelde behandeling van de vergunning

=> Inwerkingtreding: 1ste april 2014.

=> Toepassingstermijn beperkt tot stedenbouwkundige vergunningaanvragen ingediend tussen 01/04/2014 en 30/06/2020.

art. 197/1 tot 197/17: titel IV, nieuw « hoofdstuk lllbis. - Speciale regelen voor de indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen betreffende schoolgebouwen ».

Document acties

gearchiveerd onder: