U bent hier: Home / Nieuws / Oproep tot kandidaatstelling 2019 – Naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de leden van de gewestelijke ontwikkelingscommissie

Oproep tot kandidaatstelling 2019 – Naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de leden van de gewestelijke ontwikkelingscommissie

14-10-2019 - Algemene context: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie brengt advies uit bij de Regering of de gemeenten over ruimtelijke ordening. De opdrachten van de GOC staan omschreven in het BWRO (cfr. hieronder).

Opdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie – (BWRO art 7)

“De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

 De Gewestelijke Commissie is belast met het uitbrengen van een met redenen omkleed advies over de ontwerpen van gewestelijk ontwikkelingsplan, van gewestelijk bestemmingsplan, van richtplannen van aanleg, van gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen en over de ontwerpen van gemeentelijke ontwikkelingsplannen.

 De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken of suggesties voordragen bij de Regering.

 Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en bestemmingsplannen alsmede van stedenbouwkundige verordeningen.

 De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen. 

  

Werking van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (besluit van 4 juli 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de GOC en Huishoudelijk Reglement van de GOC)

Plenaire vergaderingen

De Commissie vergadert zodra daar behoefte aan is en in functie van het soort dossiers dat zij dient te behandelen.
Zij vergadert doorgaans op donderdag en/of op dinsdag. De uurregeling dient vastgelegd te worden met de nieuwe Commissie.

De leden worden per e-mail uitgenodigd minstens vijf werkdagen vóór de datum waarop de vergadering gepland staat.

De uitnodigingen met de agenda en de documenten voor de te onderzoeken dossiers worden ter beschikking gesteld aan de leden op de website van de GOC (www.crd-goc.brussels), in een agenda die enkel voor de leden toegankelijk is.  De leden worden geïnformeerd per e-mail.

Presentiegeld

De leden ontvangen presentiegeld (75 euro voor de leden, 100 euro voor de voorzitter en ondervoorzitter) telkens zij deelnemen aan een vergadering die minstens twee uur duurt.

 

Regelgeving met betrekking tot de GOC

De voornaamste wetgevende en verordenende documenten voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zijn de volgende :

 • Artikel 7 van het BWRO
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC.
 • Het huishoudelijk reglement

Al deze documenten zijn beschikbaar op de website van de GOC: www.crd-goc.brussels

 

Wettelijke context van de oproep tot kandidaatstelling

De volledige hernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in juli 2019 houdt in dat alle leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie vernieuwd moeten worden, en dit ten laatste tegen 1 januari 2020.

Algemene bepalingen (Artikel 7 van het BWRO en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC)

Artikel 7 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt:

“De Gewestelijke Commissie is samengesteld uit achttien onafhankelijke experts, benoemd door de Regering, waarvan negen voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  Deze experts vertegenwoordigen de volgende disciplines : stedenbouw en ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, huisvesting, cultureel en natuurlijk erfgoed, economie en architectuur.  De Regering bepaalt de regels voor de aanwijzing van deze experts […]”.

“De leden van de Gewestelijke Commissie worden door de Regering aangewezen bij elke volledige vernieuwing van 2 het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en uiterlijk op de 1e januari die volgt op zijn installatie.”

Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor een kandidatuur (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC)

 

Kandidaten dienen (Art.2 §2)

te beschikken over een specifieke expertise op basis van hun diploma of hun erkende ervaring in de volgende disciplines :

 • Stedenbouw en ruimtelijke ordening (3 leden)
 • Mobiliteit (3 leden)
 • Leefmilieu (3 leden)
 • Economie (3 leden)
 • Huisvesting (2 leden)
 • Cultureel erfgoed (1 lid)
 • Natuurlijk erfgoed (1 lid)
 • Architectuur (2 leden)

 

Bijzondere voorwaarden voor de samenstelling van de GOC (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC)

Art.2 §5 en 6

“[…] twee derde van de kandidaten moet behoren tot de meest talrijke taalgroep en een derde tot de andere taalgroep.”

In het voorliggende geval dient de GOC te zijn samengesteld uit 12 Franstalige en 6 Nederlandstalige leden.

“[…] ten hoogste twee derde van de leden [is] van hetzelfde geslacht”.

In het voorliggende geval mag de GOC derhalve niet meer dan 12 mannen of 12 vrouwen tellen.

 

Duur van de aanstelling  (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC)

De leden worden aangesteld voor de duur van een legislatuur (hetzij voor vijf jaar).  “Het mandaat van de leden kan hoogstens eenmaal hernieuwd worden.”

 

Kandidaten mogen niet (Art.3)

de volgende functies of mandaten uitoefenen:

 1. elk gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, gemeenschaps- of federaal kiesmandaat;
 2. burgemeester;
 3. elk mandaat in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
 4. lid van een ministerieel kabinet;
 5. ambtenaar of beambte van een bestuur of van een instelling van openbaar nut;
 6. ambtenaar of beambte van een gemeente.

 

Overheid bevoegd voor de aanstelling van de nieuwe leden

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op voordracht van het Parlement voor de helft van de leden.

 

Rekruteringsprocedure en selectie van de kandidaten.

 

 1. Indiening van de kandidaatsdossiers
 2. Opening en onderzoek van de kandidaturen door het Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie aan de hand van de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de kandidaturen;
 3. Indien tijdens de analyse van de ontvankelijkheid van de kandidaturen blijkt dat geen toereikend aantal ontvankelijke kandidaturen wordt gehaald of dat bepaalde disciplines onvoldoende vertegenwoordigd zijn om de Regering een voldoende brede keuze te kunnen voorleggen, wordt deze hiervan op de hoogte gesteld en kan zij zich vervolgens het recht voorbehouden de oproep tot kandidaatstelling te verlengen, indien nodig met vermelding van de disciplines waaraan nog behoefte is;
 4. Overmaking van de weerhouden kandidaturen aan de Regering;
 5. Aanstelling van 9 effectieve leden en van 9 plaatsvervangende leden door het Parlement;
 6. Aanstelling door de Regering van de 9 effectieve en plaatsvervangende leden die door het Parlement zijn voorgedragen en rechtstreekse aanstelling van 9 andere effectieve leden en 9 plaatsvervangende leden door de Regering;
 7. Mededeling aan de kandidaten van de aanstelling door de Regering;
 8. Bekendmaking van de nieuwe samenstelling van de GOC in het Belgisch Staatsblad.

 

Criteria voor de selectie van de kandidaten

Cfr. artikel 2, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de GOC

 

Regels voor de indiening van de kandidaturen en uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen

De kandidaten dienen een motiveringsbrief en een ingevuld, gedateerd en ondertekend standaard-CV in te dienen, gericht:

Hetzij bij aangetekend schrijven aan het volgende adres:

Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
Oproep tot kandidaatstelling
Naamsestraat 59 – 1000 Brussel

Hetzij per e-mail aan het volgende adres: crd-goc@perspective.brussels

Uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen

Afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling op:  31 oktober 2019 om middernacht

 

Contact voor alle overige vragen

Secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
e-mail: crd-goc@perspective.brussels
Tel: 02/435.43.67

Document acties

gearchiveerd onder: