U bent hier: Home / Nieuws / BWRO-hervorming

BWRO-hervorming

21-12-2017 - De BWRO-herziening: een omvangrijke wetshervorming

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien.

Het Brussels Gewest voert een ambitieuze hervorming door die alle aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling aanbelangt: planning, procedures van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen, effectenevaluatie, erfgoed, stedenbouwkundige inbreuken, enz.

Het opzet is de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regels. Uitdaging: beter inspelen op de verwachtingen van de sector, burgers en professionals, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van State en met de Europese richtlijnen.

Het is een omvangrijk project van het kabinet van minister-president Rudi Vervoort en van het bestuur, met als voornaamste krachtlijnen:

  • De vereenvoudiging van het planningsproces: de richtschema's worden in het BWRO verwerkt en worden voortaan 'Richtplannen van aanleg' (RPA's) genoemd. Dankzij deze RPA’s kunnen met name de projecten uitgevoerd worden in de tien door de regering bepaalde prioritaire strategische zones, waaronder Josaphat, Delta, Thurn & Taxis en de Kanaalzone.
  • De versoepeling van de gemeentelijke instrumenten voor ruimtelijke ordening, zodat de BBP's (bijzondere bestemmingsplannen) beter aan de specifieke ligging en behoeften van elke perimeter aangepast kunnen worden.
  • De vereenvoudiging betreft ook de behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: het instellen van verplichte termijnen, een betere omkadering van de wijzigingen van de vergunningsaanvragen tijdens het onderzoek, de verlichting van de verplichtingen inzake de milieueffectenevaluatie, de handelsvestigingen, …

 

  • De vereenvoudiging van de verkavelingsvergunningen, zowel qua toepassingsgebied als qua wijzigingsprocedure van de bestaande verkavelingsvergunningen.
  • Het beheer van de gemengde projecten (stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning) wordt gerationaliseerd via de invoering van een unieke postbus en de verder doorgedreven gelijktijdigheid van het onderzoek van de twee aanvragen.
  • Inzake erfgoed wordt een gemachtigde ambtenaar Erfgoed aangesteld en wordt de beschermingsprocedure herzien.
  • Voor de stedenbouwkundige inlichtingen in verband met de overdrachten van onroerende goederen stelt de BWRO-herziening een nieuw systeem voor opdat de feitelijke toestand zou samenvallen met de rechtstoestand, ter bescherming van de toekomstige verwervers van vastgoed.
  • Voor de oudere stedenbouwkundige overtredingen wordt weliswaar geen algemene amnestie verleend, maar worden de regularisatievoorwaarden verduidelijkt.
  • De hervorming heeft ook een impact op de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV): spiegelbepalingen van het BWRO met betrekking tot de gemengde projecten en wijzigingen eigen aan het milieurecht.

 

Na een brede raadpleging van de sector en van de Raad van State en drie lezingen in de Regering werd de ordonnantie op 13 oktober 2017 door het Brussels Parlement aangenomen. Ze zal in de loop van de maand december 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. XXX

 

De inwerkingtreding gebeurt in twee fases:

- een onmiddellijke inwerkingtreding, 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: voor de planning, de stedenbouwkundige verordeningen en de stedenbouwkundige inlichtingen,

- een latere inwerkingtreding, één jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: voor alle andere materies (waaronder de vergunningen), zodat de uitwerking van de nieuwe regels zo goed mogelijk voorbereid kan worden (goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten, communicatie, vorming, aanpassing van de informatica en van de administratie, ...).

 

NUTTIGE DOCUMENTEN met betrekking tot de BWRO-hervorming (ordonnantie van 13.10.2017):

De parlementaire stukken: memorie van toelichting, verslag van de commissie voor Territoriale Ontwikkeling, amendementen, commentaren bij artikelen, ordonnantie zoals aangenomen op 13.11.2017.

Gecoördineerde versie BSE waarbij de wijzigingen in het groen gemarkeerd zijn

Vademecum BSE met details over de wijzigingen per materie (= werkdocument dat nog aangepast kan worden)

PowerPoint van het colloquium BSE/Brulocalis van 14 december 2017

 

Document acties

gearchiveerd onder: