U bent hier: Home / Nieuws / Goedkeuring van 4 besluiten tot wijziging van het zogenaamde besluit 'van geringe omvang' - overzicht

Goedkeuring van 4 besluiten tot wijziging van het zogenaamde besluit 'van geringe omvang' - overzicht

08-09-2014 - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13.11.2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect, werd onlangs door 4 besluiten gewijzigd.
1)    De verplichte minimuminhoud van de voorafgaande verklaring voor handelingen en werken aan de wegen en aan de openbare ruimten

BBHR van 8 mei 2014 - publicatie in het BS: 7 juli 2014 - inwerkingtreding: 1 september 2014

In hoofdstuk 3 met betrekking tot de handelingen en werken aan wegen:

 • Artikel 7/1, nieuw artikel : Bepaling van de verplichte minimuminhoud van de voorafgaande verklaring voor de bevestiging, door de gemachtigde ambtenaar, van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor de identieke handelingen en werken betreffende het wegennet en de openbare ruimten
2)    Elementen ontwikkeld in het kader van het universitair onderzoek of onderzoek verbonden aan het niet-universitair hoger onderwijs - Modules bestemd voor de gewestelijke openbare huisvesting - Goten

BBHR van 25 juni 2014 - publicatie in het BS: 26 augustus 2014 - inwerkingtreding: 5 september 2014

In hoofdstuk 2 met betrekking tot de tijdelijke installaties en bouwplaatsen:

 • Artikel 4, toevoeging van een punt 5°:  onder bepaalde voorwaarden zijn de bouw en de plaatsing van elementen, ontwikkeld in het kader van het universitair onderzoek of onderzoek verbonden aan het niet-universitair hoger onderwijs, vrijgesteld van vergunning.
 • Artikel 4/1, nieuw artikel: de tijdelijke constructies van het 'modulaire' type, bestemd voor de gewestelijke openbare huisvesting voor een termijn van vijftien à twintig jaar al naargelang de afschrijvingsduur, worden vrijgesteld van het advies van de GA of van de gemeente, evenals van de SRO's en van het advies van de OC.  Deze woningen zijn bestemd voor het tijdelijke onthaal van de bewoners die het voorwerp uitmaken van renovatiewerken en dit gedurende de duur van de werken

In hoofdstuk 3 met betrekking tot de handelingen en werken aan wegen:

 • Artikel 6, 4°, wijziging: de goten van minder dan 1,25 m binnendiameter, die in de openbare ruimte liggen, zijn vrijgesteld van vergunning.

3)    De telecommunicatieantennes

BBHR van 6 juni 2014 - publicatie in het BS: 29 augustus 2014 - inwerkingtreding: 8 september 2014

In hoofdstuk 9 met betrekking tot de telecommunicatieantennes:

 • Artikel 28, lid 2, 3°: wijziging van de definitie van de technische installaties
 • Artikel 29:
 • Wijziging van de voorwaarden waaronder bepaalde handelingen en werken in verband met telecommunicatieantennes van vergunning vrijgesteld worden: Zie artikel 29, 2°, 3° en 4° en artikel 30, 4°;
 • Nieuwe handelingen en werken aan de telecommunicatieantennes worden vrijgesteld van vergunning:
  • Artikel 29, toevoeging van een 2°bis: onder voorwaarden, de plaatsing van antennes op een schouw;
  • Artikel 29, toevoeging van een 4°bis: de vervanging van een bestaande pyloon door een pyloon of mast met dezelfde hoogte en van hetzelfde type, zonder wijziging van de visuele impact en geplaatst op dezelfde plaats;
  • Artikel 29, toevoeging van een 8°bis : de plaatsing van een gehele installatie in bestaande gebouwen, constructies of structuren zonder wijziging van de externe omvang;
  • Artikel 30, toevoeging van een 3°bis: onder bepaalde voorwaarden worden de naar behoren toegelaten techniekkasten en technische installaties, die verbonden zijn met de antennes en geplaatst worden op een plat dak, vervangen door gelijkaardige kasten en installaties;

 

 • Artikel 30/1, nieuw artikel: de handelingen die bedoeld worden in hoofdstuk 9, indien ze niet zijn vrijgesteld van een vergunning met toepassing van de artikelen 29 en 30, worden niettemin vrijgesteld van het advies van de gemeente, van de SRO's en van het advies van de OC.

4)    Isolatie van de gevels

BBHR van 23 mei 2014 - publicatie in het BS: 26 augustus 2014 - inwerkingtreding: 5 september 2014

In hoofdstuk 7 met betrekking tot de externe inrichtingen, constructies, verbouwingen en wijzigingen

 • Artikel 21, toevoeging van een punt 15°: de plaatsing van een isolatie en de nodige verbindingsstukken op een gevel die niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte en dit zelfs in geval van overschrijding van de aangrenzende gebouwen, worden vrijgesteld van vergunning.
  Gecoördineerde versie van het zogenaamde besluit 'van geringe omvang'

Document acties

gearchiveerd onder: