U bent hier: Home / Nieuws / 25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

05-07-2019 - Dit besluit heft eerst het besluit op van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. Deze opheffing heeft uitwerking sedert 8 mei 2019, zijnde de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Deze Besluit werd in het Belgisch staatsblad gepubliceerd op 7 mei 2019.

Dit besluit geeft vervolgens concreet gestalte aan de hervorming van het BWRO, en meer in het bijzonder, de wijzigingen van artikel 9 van gezegd wetboek. 

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

Ten eerste wordt de samenstelling van de overlegcommissies gerationaliseerd. Voortaan zullen deze commissies als volgt zijn samengesteld:

  • drie leden aangewezen door het college van burgemeester en schepenen;
  • een lid voor elk gewestelijk bestuur (Stedenbouw, Monumenten en Landschappen en Milieu).

Andere instanties, zoals Citydev of Brussel Economie en Werkgelegenheid, zullen niet langer in de commissies vertegenwoordigd zijn.

Ten tweede wordt het voorzitterschap van de overlegcommissies die zich uitspreken over een project van gewestelijk belang inzake mobiliteit meer omkaderd.

Zo is voorzien dat bij ontstentenis van het lid dat het bestuur bevoegd voor stedenbouw vertegenwoordigt, het voorzitterschap waargenomen wordt door het lid dat het bestuur bevoegd voor monumenten en landschappen vertegenwoordigt of, bij ontstentenis, het lid dat Leefmilieu Brussel vertegenwoordigt.

Ten derde zijn in het besluit bepalingen opgenomen met betrekking tot de communicatie op elektronische wijze.

In dit kader is voortaan voorzien dat de uitnodiging voor een vergadering van de overlegcommissie op elektronische wijze mag worden verstuurd indien:

  • de uitgenodigde persoon op elektronische wijze heeft gevraagd om te worden gehoord;
  •  
  • de betrokken persoon uitdrukkelijk heeft ingestemd met de elektronische uitwisseling;

 

Bovendien is er ook voorzien dat de leden van de overlegcommissie eveneens op elektronische wijze kunnen uitgenodigd worden.

Ten vierde versterkt het besluit de openbaarheid van de adviezen van de overlegcommissie om een betere informatieverstrekking en voorlichting van het publiek toe te laten.

Zo wordt bepaald dat deze adviezen openbaar worden gemaakt op de website van elke betrokken gemeente.

Deze wijzigingen treden in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel I  van het BWRO, zoals opgenomen in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

Zoals bekend is de inwerkingtreding van deze bepalingen uitgesteld tot 1 september 2019. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle overlegcommissies die bijeenkomen vanaf 1 september 2019.

Document acties

gearchiveerd onder: