U bent hier: Home / Nieuws / In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019...

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019...

05-07-2019 - tot bepaling van de vorm en de procedés van informatieverstrekking met betrekking tot en van terbeschikkingstelling van de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar en de regering in het domein van de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige certificaten.

Dit besluit strekt ertoe de richtlijn 2014/52/EU om te zetten van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2011/92 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De inhoud van dit besluit kan als volgt samengevat worden.

Ten eerste  heft dit besluit alle besluiten op die momenteel de vorm regelen van de beslissingen genomen op grond van het BWRO. Deze beslissingen beperkten zich tot een verwijzing naar de aangehechte besluitvormingsformulieren.

In plaats van dit systeem wordt in de beslissing een opsomming gegeven van de vermeldingen die moeten voorkomen in de beslissingen vermeld in artikel 2.

Deze vermeldingen zijn de volgende:

1° De identificatie van de aanvraag;

2° De redenen in rechte en in feite die de beslissing rechtvaardigen;

3° De voorwaarden en/of kosten die desgevallend gepaard gaan met de beslissing;

4° De datum en de handtekening van de uitreikende overheid;

5° De vermelding van de mogelijkheden tot beroep en van de termijn waarbinnen ze kunnen worden uitgeoefend.

 

Ten tweede voorziet het besluit dat de beslissingen vermeld in artikel 2 zullen meegedeeld worden aan de instanties die geraadpleegd werden tijdens het onderzoek van de aanvraag.

Deze mededeling gebeurt als volgt:

  • Op elektronische wijze, op het e-mailadres meegedeeld door de instantie;
  • Bij gebreke daarvan, aan de hand van een aangetekend schrijven.

 

Deze mededeling moet gebeuren op hetzelfde ogenblik als de kennisgeving van de beslissing aan de aanvrager en, naargelang het geval, aan het college van burgemeester en schepenen of aan de gemachtigde ambtenaar.

Ten derde  zijn de beslissingen vermeld in artikel 2 eveneens het voorwerp van de volgende maatregelen inzake openbaarmaking:

  • Mededeling van aanplakking gedurende 15 dagen aan het gemeentehuis en bij het goed, voorwerp van de beslissing;
  • Openbaarmaking van gezegde mededeling op de website van de betrokken gemeente(s).

 

Deze mededeling moet de volgende vermeldingen bevatten:

1° het voorwerp en de inhoud van de beslissing;

2° het adres en de openingsuren van het gemeentebestuur waar de beslissing geraadpleegd kan worden;

3° het adres van de website waar de beslissing geraadpleegd kan worden;

4° het adres van de overheid waar men verhaal kan indienen alsook de daarvoor geldende termijnen.

 

De aanplakking gebeurt door de gemeente en moet gebeuren binnen 10 dagen:

  • vanaf de kennisgeving van de beslissing wanneer die wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen;
  • in de andere gevallen vanaf de ontvangst van de beslissing (afgifte door de gemachtigde ambtenaar of de regering)
  • van het verstrijken van de termijn die aan de overheid wordt opgelegd om kennis te geven van haar beslissing (wanneer het gebrek aan beslissing gelijkstaat met een beslissing van weigering).

 

Bovendien moeten deze beslissingen geraadpleegd kunnen worden op het gemeentehuis. Deze raadpleging gebeurt als volgt:

1° elke werkdag waarop het gemeentehuis geopend is voor het publiek tussen 09.00 en 12.00 uur;

2° minstens één werkdag per week, eventueel na afspraak, 's avonds tot 20.00 uur.

 

Deze nieuwe bepalingen treden in werking op dezelfde dag als de bepalingen tot wijziging van titel IV van het BWRO, zoals opgenomen in de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. Zoals bekend is de inwerkingtreding van deze bepalingen uitgesteld tot 1 september 2019.

Deze bepalingen zullen van toepassing zijn op alle beslissingen genomen na 1  september 2019.

Document acties

gearchiveerd onder: