U bent hier: Home / Nieuws / Het besluit van de BHR van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht - Nieuwe formulieren

Het besluit van de BHR van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht - Nieuwe formulieren

04-11-2019

Het nieuwe Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, dat op 1 september 2019 volledig van kracht werd, bevat volgende bepalingen:

  • Artikel 12/2: "De Regering kan andere, met name elektronische, communicatievormen toestaan en organiseren, voor alle mededelingen waarvoor dit Wetboek een aangetekend schrijven of de overhandiging per bode voorschrijft.  De indiening van vergunningsaanvragen en alle communicatie die er in het kader van het onderzoek van deze aanvragen gebeurt tussen de aanvrager en de bevoegde overheden, kunnen gebeuren via elektronische weg, volgens de modaliteiten die door de Regering moeten worden bepaald. De Regering kan de modaliteiten organiseren voor de terbeschikkingstelling aan het publiek, op het internet, van elk document dat onder het Wetboek of de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek valt, met name de documenten die zijn onderworpen aan het openbaar onderzoek.";
     
  • Artikel 273 : "De kennisgevingen, intentieverklaringen tot overdracht, aanvragen, offertes en beslissingen van de houders van het voorkooprecht, van het bestuur, van de verkopers de vastgoedmakelaars en de notarissen uitgevoerd bij toepassing van deze Titel worden, op straffe van nietigheid, betekend bij een ter post aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst. In afwijking van het eerste lid kunnen de kennisgevingen van het bestuur aan de houders van het voorkooprecht, met toepassing van de artikelen 266, § 3, eerste en tweede lid en 269, § 1, tweede lid geschieden met andere communicatiemiddelen en met name via e-mail, overeenkomstig de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

In het kader van de BWRO-hervorming werd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 met betrekking tot het voorkooprecht geactualiseerd een besluit van 4 juli 2019.

Voortaan luidt dit gewijzigde artikel als volgt:

  • Artikel 14 : "Bij de intentieverklaring tot overdracht, de voorlopige overeenkomst of het ontwerp van akte van overdracht die/dat wordt betekend aan de Administratie in toepassing van artikel 266, § 1, eerste lid en derde lid van het BWRO, wordt het formulier gevoegd dat de Administratie opmaakt en publiceert op haar website en dat de informatie bevat zoals bedoeld in artikel 266, § 1, vierde lid, evenals een kadastraal uittreksel van het (de) overgedragen goed(eren)."

In de praktijk: Conform artikel 14 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 11 september 2003 met betrekking tot het voorkooprecht heeft de Administratie een nieuw formulier opgemaakt waarin de informatie van artikel 266, § 1, vierde lid, van het BWRO opgenomen werd. Dit formulier is beschikbaar via volgende link:

Formulier Word (Nederlandstalige versie)
Formulier PDF (Nederlandstalige versie)

Formulier Word (Franstalige versie)
Formulier PDF (Franstalige versie)

Dit formulier geldt niet langer als 'intentieverklaring tot overdracht', vermits het enkel de informatie overneemt zoals bedoeld in artikel 266, § 1, vierde lid, van het BWRO, die bij de intentieverklaring tot overdracht, de verkoopovereenkomst of de ontwerpakte van overdracht gevoegd moet worden.

Artikel 266, § 1, eerste lid, van het BWRO voorziet niettemin dat de intentieverklaring tot overdracht op welke drager ook mag gebeuren. Bijgevolg volstaat een eenvoudige brief van de houder van zakelijke rechten waarin deze verklaart dat hij het goed wil overdragen, op voorwaarde uiteraard dat het hoger genoemde formulier bijgevoegd wordt

  • Artikel 15/1:  "§ 1. De kennisgevingen bedoeld in artikel 273 van het BWRO mogen op elektronische wijze worden verricht voor zover de verschillende in dit artikel genoemde betrokken partijen daar schriftelijk mee instemmen.

 

§ 2. Elektronische mededelingen die de datum en het tijdstip van verzending vermelden, worden geacht te voldoen aan de eisen die gelden voor aangetekende zendingen zoals bedoeld in artikel 273 van het BWRO.

§ 3. De datum van verzending van de elektronische mededeling wordt gelijkgesteld met de datum van kennisgeving zoals bedoeld in artikel 273 van het BWRO.

 

In de praktijk: Voortaan kan de administratie via twee mailadressen gecontacteerd worden over het voorkooprecht:

Deze twee mailadressen worden vermeld op het formulier, bedoeld in artikel 14 van het besluit betreffende het voorkooprecht.

Bovendien kan dankzij dit formulier de instemming verkregen worden van wie bij de kennisgeving betrokken is en, desgevallend, ook hun mailadres.

  • Artikel 15/2: "In geval van gedematerialiseerde openbare verkoop en in toepassing van artikel 269, § 2 van het BWRO noteert de notaris in het bestek de plaats, de datum en het uur van de openbare vergadering waarop de personen die aan de gedematerialiseerde openbare verkoop deelgenomen hebben, verzocht worden aanwezig te zijn en gedurende dewelke de notaris vraagt of een van de houders van het voorkooprecht van plan is het recht al dan niet uit te oefenen voor de prijs van het laatste opbod."

In de praktijk: Om deze nieuwe verplichting te beklemtonen voorziet het formulier, bedoeld in artikel 14 van het besluit, de nadrukkelijke aanduiding van de plek, de datum en het uur van de openbare vergadering, bedoeld in artikel 15/2 van hetzelfde besluit.

Document acties

gearchiveerd onder: